Monthly Archives: October 2023

Cuộc Cách Mạng 1/11/1963

Vũ Ngự Chiêu

LTG: 60 năm đà trôi qua sau ngày tàn của chế độ Đệ Nhất VNCH. Hầu hết tài liệu văn khố các quốc gia liên hệ, đặc biệt là Mỹ và VNCH, đã giải mật. Năm 1963, chính phủ Kennedy đã chủ trương loại bỏ vợ chồng Ngô Đình Nhu và tìm thêm những lãnh đạo mới để có thể duy trì một miền Nam chống Cộng. Nhưng anh em họ Ngô quyết bảo vệ quyền lợi gia tộc đến cùng, đưa đến cái kết cuộc bi thảm 1-2/11/1963.

Trích: Ngô Đình Nhu, Chết Khó Nhắm Mắt

Indochina And The Big Two

Vũ Ngự Chiêu

Even prior to the termination of the war in Europe in the summer of 1945, the United States and the Soviet Union stood out as the leading Great Powers.  The United States emerged as the most powerful and richest nation, envied by the rest of the world due to its economic strength, technological and military power.  Meanwhile, the Soviet Union surprised all world strategists with its military might.  Despite its heavy losses incurred during the German invasion—1,700 towns and 70,000 villages reportedly destroyed, twenty million lives lost, including  600,000 who starved to death in Leningrad alone, and twenty-five million homeless families—after 1942 the Red Army convincingly destroyed German forces and steadily moved toward Berlin.

Lần đầu tiên chụp được ảnh ” Vướng mắc lượng tử ” & Thái Cực đồ

Tìm Kiếm