…..

AN VI TÂM ĐẠO CA

 Luyện Kim

 

                                                 Thầy hiến tặng một kho tàng Minh Triết

                                                 Là dẫn đạo người người vào Thái Thất

                                                 Để họ sống cuộc đời cao đẹp nhất

                                                 Uống tận nguồn mạch suối chẩy Tâm Linh!

                                                                                            Luyện Kim

 

IMG.004Khi tôi nghĩ đến bậc tôn sư khổ luyện

Suốt đời người trải bao chuyện cam go

Để Triết Việt sau cùng lan khắp đến

Những nơi nào Núi chẩy mạch Âu Cơ

 

Trộn thấm máu Lạc Long Quân, biển thẳm

Thời tôi biết: “ Đạo An Vi Bất Diệt!”

Rồi hoàn vũ sẽ lấy làm đuốc dẫn

Đem Tâm Linh thông hội …cõi vô biên!

 

Khi tôi hiểu những gì Thầy Kim Định viết

Đã trở nên Minh Triết sáng soi người

Tôi khao khát ước ao nhân loại biết

Đạo Uyên Nguyên siêu Việt …hiến dâng Đời.

 

32 tuyệt tác! Kho Chân Kinh vĩ đại!

Đạo của Thầy đã/sẽ truyền ra thế giới

Làm linh lực dưỡng Tâm An, Thể Lạc

Làm hành trang phát tác chí bình sinh

 

Chúng con nguyện suốt đời đem quảng bá

Đạo của Thầy, Ôi! Đạo phi thường

Dẫu dốc thẳm, đèo cao giương nỗ lực

Công hàm dưỡng gửi vào …nơi chí cực

 

Nội lực chất đã tầng, tầng sung mãn

Lấy phụng sự Nhân Linh đem tế thế

Tâm ta hồi thâu vào bầu vũ trụ

Hẳn Chí Thành đây thấu tới THẦN!

 

Đạo viên mãn trước, sau liền cứu cánh

“ Trong là Nội Thánh, ngoài là Ngoại Vương”

Người liễu Đạo, trăng treo vằng vặc sáng

Hồn lâng lâng phơi phới Nhạc trùng dương.

 

Hãy hớp thẳng vào luồng linh lực chứa

Nơi giếng thiêng Việt Tỉnh vọt trào lên

Nơi Hai Đất, Ba Trời đương hội diễn

Nuốt vào lòng Ngưu, Đẩu giúp nhân sinh.                               

Luyện Kim

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm