Khoa Học

Steven Weinberg

 

BA PHÚT ĐẦU TIÊN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Chương 1 Lời Nói Đầu                                                                                                                                                                                                          
Chương 2 Lời Tựa Của Steven Weinberg
Chương 3 Người Khổng Lồ Và Con Bò Cái
Chương 4 Sự Giãn Nở Của Vũ Trụ
Chương 5 Phông Bức Xạ Cực Ngắn Vũ Trụ
Chương 6 Một Toa Cho Vũ Trụ Nóng
Chương 7 Ba Phút Đầu Tiên
Chương 8Vài Trang Lịch Sử Khoa Học
Chương 9 Phần Trăm Giây Đầu Tiên
Chương 10 PHẦN KẾT- Viễn Cảnh Trước Mặt

…..

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

 

Tìm Kiếm