Bồ-Tát HUỲNH-PHÚ-SỔ và Phật-Giáo Thời-Đại (Chương Mười)

 

– Thi kệ của Huỳnh Phú Sổ và thi kệ của Nhất Hạnh.

Huỳnh Phú Sổ là một phần mầu nhiệm của chúng ta.

   KHÔNG CÓ NỘI DUNG

Trở Về

Tìm Kiếm