Bồ-Tát HUỲNH-PHÚ-SỔ và Phật-Giáo Thời-Đại (M.L.)

Mục-Lục
Chương I: ….Việt-Nam và Phật-Giáo đầu thế kỷ hai mươi
Chương II:A. Cuộc đời và hành-trạng của Thiền-Sư Thích Thiện Chiếu
Chương II: B.Tư-tưởng Phật học của Thiền-Sư Thích Thiện Chiếu
Chương III:…Cuộc đời của Huỳnh Phú Sổ.
Chương IV:…Nguồn-gốc lịch-sử, bối-cảnh chính-trị và truyền-thống tâm-linh
Chương V:….Tinh-hoa tư-tưởng Phật học và phương-thức chấn-hưng Phật-Giáo của Huỳnh-Phú-Sổ
Chương VI:….Cuộc cách-mạng tôn-giáo của Huỳnh-Phú-Sổ
Chương VII:Con đường hành-động Phật-Giáo qua hành-trạng của Bồ-Tát Huỳnh-Phú-Sổ
Chương VIII:..Nội-dung Phật-Pháp của Phật-Giáo Hòa-Hảo
Chương IX:.Hình-thức tín-ngưỡng của Phật-Giáo Hòa-Hảo
Chương X:…..Thi-Kệ của Huỳnh-Phú-Sổ
Phụ-Lục
A- Nhận-định tình-hình tôn-giáo tại Việt-Nam của tác-giả
B- Đức Huỳnh Giáo-Chủ như là một triết-gia Việt-Nam của học-giả Phạm-Công-Thiện
C- Huỳnh-Phú-Sổ và chúng ta của Tiến-Sĩ Lý-Khôi-Việt
D- Sách báo, tài-liệu tham-khảo
ETác-Giả & Tác-Phẩm
Cầu-Nguyện

(Nguồn:nguyetsanlonghoa.net)

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm