Bồ-Tát HUỲNH-PHÚ-SỔ và Phật-Giáo Thời-Đại (Phụ Lục Cầu Nguyện)

….. 

Cầu Nguyện

          1. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

        2. Nam Mô A Di Đà Phật

        3. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy.

        Chứng minh, Gia hộ cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà quá vãng của gia đình những nhà hảo tâm nêu trên được siêu thăng nơi miền Cực Lạc, và đất nước Việt Nam sớm được thanh bình, cho toàn dân được no cơm ấm áo.

        Nam Mô A Di Đà Phật

Trở Về

Tìm Kiếm