Bồ-Tát HUỲNH-PHÚ-SỔ và Phật-Giáo Thời-Đại (Phụ Lục D)

…..

Sách báo, tài liệu tham khảo

– Huỳnh Phú Sổ: Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ. Văn Phòng PGHH Hải Ngoại.

– Huỳnh Phú Sổ: Cách Tu Hiền Và Sự Ăn ở Của Một Người Bổn Đạo. Văn Phòng PGHH Hải Ngoại.

– Dật Sĩ & Nguyễn Văn Hầu: Thất Sơn Mầu Nhiệm. Xuân Thu.

– Nguyễn Long Thành Nam: Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc. Đuốc Từ Bi.

– Nguyễn Lang: Phật Giáo Việt Nam Sử Luận, quyền hai và quyển ba. Lá Bối.

– Trần Văn Giàu: Sự Phát Triển Của Tư Tưởng ở Việt Nam, Từ Thế Kỷ 19 đến Cách Mạng Tháng Tám, tập 1 & 2. Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội.

– Lịch Sử Việt Nam, quyển I và II, nhiều tác giả. Nhà Xuất Bản Giáo Dục.

– Lịch Sử Cận đại Việt Nam, tập II, III, nhiều tác giả. Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội.

– Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam, nhiều tác giả. Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội.

– Huệ Tâm Hồ Tài: Millenarrianism and Peasant Politics in Vietnam. Harvard University Press.

– Thích Trí Quang: Ý Nghĩa Người Tại Gia. Nhà Xuất Bản Phú Lâu Na.

– Thích Huyền Quang-Thích Nhất Hạnh: Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hàng Ngày. Lá Bối.

– Narada Maha Thera-Phạm Kim Khánh: Đức Phật Và Phật Pháp. Chùa Khánh Anh.

– Thích Thanh Từ: Bước Đầu Học Phật. Thiền Đường Tuệ Thông.

– Thích Thanh Từ: Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20. Thiền Viện Thường Chiếu.

– Thích Từ Thông: Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Trực Chỉ Đề Cương. Huỳnh Mai Tịnh Thất.

– Kimura Taiken-Thích Quảng Độ: Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Phật Học Viện Quốc Tế.

– Mã Minh: Luận Đại Thừa Khởi Tín, Cao Hữu Đích dịch. Viện Triết Lý Việt Nam Và Triết Học Thế Giới.

– Long Thọ: Trung Quán Luận, Thích Viên Lý dịch. Viện Triết Lý Việt Nam Và Triết Học Thế Giới.

– Viện Văn Học: Thơ Văn Lý Trần. Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội.

– Thích Hoàn Quan: Phật Tổ Ngũ Kinh. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

– Lý Khôi Việt: Hai Ngàn Năm Việt Nam & Phật Giáo. Phật Học Viện Quốc Tế.

– Fritjof Capra: The Tao Of Physics. Shambhala.

– Huỳnh Mai: Cô Bé Làng Hòa Hảo. Mõ Làng.

– Ban Tu Thư Trường Phật Học Lý Trần: 12 Tập Khóa Phật Học Căn Bản.

– Lá Bối: Nghi Thức Tụng Niệm Toàn Bằng Quốc Văn.

– Các Tạp Chí Phật Giáo Việt Nam, Giao Điểm, Bông Sen, Bông Sen Âu Châu, Hoa Sen, Quê Mẹ, Chân Nguyên, Bản Tin Làng Hồng, Phật Giáo Hải Ngoại. Tập San Phật Giáo Việt Nam, Giác Ngộ.

– Băng giảng Những Mẫu Chuyện Bên Thầy. Văn Phòng Hải Ngoại PGHH.

– Các băng giảng của HT Từ Thông, Nhất Hạnh, Thanh Từ.

– Thích Quảng Độ: Nhận Định Về Những Sai Lầm Tai Hại Của Đảng CSVN Đối Với Dân Tộc Và Phật Giáo Việt Nam. Quê Mẹ.

– Lê Quang Liêm: Thỉnh Nguyện Thư Gởi Chính Quyền CHXHCNVN. Đài Phát Thanh Diễn Đàn Dân Chủ.

Trở Về

 

 

Tìm Kiếm