TRIẾT VIỆT

TRẦN HƯNG ĐẠO (Chương 8)

INK.388

…..

àn chước chống giặc

Được tin giặc Nguyên định sang xâm lược lần nữa, vua Trần Nhân Tôn (1279-1293), tháng sáu, năm Bính Tuất (1286), có hỏi đức Trần Hưng Đạo rằng: “Thế giặc năm nay ra sao?”. Ngài thưa: “Nước ta thái bình đã lâu, dân không biết đến việc binh. Vì thế, năm trước, người Nguyên vào lấn cướp, hoặc có kẻ xuống hàng, hoặc có người trốn tránh! May nhờ oai linh của tổ tông và thần võ của bệ hạ, quét sạch được bụi trần. Nếu chúng nay lại kéo sang khi quân sĩ ta đã quen việc đánh trận, mà quân địch phần thì ngại đi xa, phần thì chột vì trận bại vong của Lý Hằng và Lý Quán trước (Ất Dậu, 1285), chắc không có chí chiến đấu nữa đâu. Cứ như tôi xem ra, tất thế nào cũng phá vỡ được giặc”.

Hưng Đạo vương bèn đốc suất hết các vương hầu tông thất điều bát quân lính, chế tạo khí giới và chiến thuyền.

Tháng mười năm ấy (Bính Tuất, 1286), điểm duyệt và huấn luyện binh lính đã điều động.

Mông Cổ khởi binh báo thù

Năm Đinh Hợi (1287), Mông Cổ lại dấy quân để báo thù trận thua trước, nhưng lót miệng bằng việc đưa Trần Ích Tắc, một tên phản quốc, giặc phong làm An Nam quốc vương, về nước ta.

Bọn Bình chương Áo Lỗ Xích đem Mông Cổ quân, Hán quân và Vân Nam binh213 ở ba tỉnh Giang Hoài, Giang Tây, Hồ Quang, cùng Lê binh214 ở bốn châu Nhai, Quỳnh, Đam, Vạn215 luôn với Hải đạo vận lương Vạn hộ Trương Văn Hổ, tất cả ba mươi vạn quân216 đều chịu Thoát Hoan tiết chế.

Mồng ba, tháng… Continue reading

NGỘ KHÔNG CÔNG TRẠNG

…..

NGỘ KHÔNG CÔNG TRẠNG

…..

TỰA

ptc_16Tây Du là một tiểu thuyết luận đề, nhưng cho tới nay hầu như chưa ai nhận ra chủ đề đó nên bao lời bàn luận đều trật lất. Vậy chủ đề đó là thế này: bất cứ cái gì hễ lên thì cao, hễ xuống thì thấp. Xuống biểu lộ bằng HỮU VI hình thể, cao biểu lộ bằng VÔ VI siêu giác. Một luận đề như vậy đòi người đọc phải phá chấp mới nhìn ra được. Đừng chấp vào xác thân “xấu xí” của khỉ mới thấy giá trị Ngộ Không, đừng chấp vào chức Thầy, chức Thượng Tọa mới thấy Tam Tạng không đáng làm học trò Đại Thánh. Phải phá chấp mới thấy cả đến Tiên, Phật, Thánh cũng có những bê bối mỗi khi sà chân xuống cõi hình thể hữu vi. Chính Ngộ Không còn bị sa lầy khi chọn học 72 phép địa sát nên bị đè dưới núi Ngũ Hành. Tuy nhiên, Ngộ Không còn giữ được nhiều hành trạng Vô Vi, nên đáng gọi là đạt minh triết. Không minh triết sao thỉnh được kinh vô tự, vì kinh vô tự là cái đỉnh cao chót vót của văn hóa loài người.
Xét theo đó thì Tây Du quả là một tiểu thuyết có máu An Vi, xứng đáng được triết lý An Vi bàn tới để tuyên dương Tôn Ngộ Không như người ngộ được đạo vô vi chân thực, hay như mẫu mực thượng thặng của một cuộc sống như chơi.

I. ĐI TÌM ẨN NGHĨA TÂY DU:

1. Tây Du là một bộ truyện lớn của Tàu được kể vào số “tứ đại kỳ thư”. Nó khác các quyển kia ở chỗ trào phúng và nhất là đầy tính chất… Continue reading

PHÊ BÌNH “LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINHTRIẾT VIỆT” của Hoàng Ngọc Hiến (MỤC LỤC)

…..

PHÊ BÌNH

“LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINHTRIẾT VIỆT” của Hoàng Ngọc Hiến

Lê Việt Thường

Mục Lục

Bài 1  Phê Bình LBMT&MTV:”Ngả Rẽ” Giữa Triết Đông & Triêt Tây

Bài 2..Phê Bình LBMT&MTV: Minh Triết Phương Đông & Triết Học Phương Tây

Bài 3..Phê Bình LBMT&MTV: Lý Nhất Quán Trong Triết Đông

Bài 4..Phê Bình LBMT&MTV: Chữ HÒA Của Phương Đông & Chữ ĐỒNG Của CSVN

Bải 5..Phê Bình LBMT&MTV: Về Cái Gọi Là “Minh Triết Hồ Chí Minh” Của Đám Bồi Bút CSVN

Bài 6..Phê Bình LBMT&MT: Lối Ngụy Biện Lẫn Lộn Cái “Giả” Vơi Cái “Thât” Của Đám Văn Nô CSVN(Phần 1)

Bài 14.Phê Bình LBMT&MTV: Lối Ngụy Biện Lẫn Lộn Cái “Giả” Vơi Cái “Thât” Của Đám Văn Nô CSVN(Phần 2)

Bài 15.Phê Bình LBMT&MTV: Lối Ngụy Biện Lẫn Lộn Cái “Giả” Vơi Cái “Thật” Của Đám Văn Nô CSVN(Phần 3)

Bài 22 Phê Bình LBMT&MTV: Lối Ngụy Biện Lẫn Lộn Cái “Giả” Vơi Cái “Thât” Của Đám Văn Nô CSVN(Phần 4)

Bài 16 Phê Bình LBMT&MTV:Việt Tộc Đi Trước Tây Phương Nhiều Ngàn Năm Trong V/Đ “Hòa Giải Chân Thực”

Bài 17 Phê Bình LBMT&MTV: Thủ Thuật “Hòa Giải Hòa Hợp” Bịp Bợm Của CSVN Với Đám Dân Chủ CUỘI

Bài 18 Phê Bình LBMT&MTV: Dung Hòa “Bản Sắc Dân Tộc” Với Khuynh Hướng “Toàn Cầu Hóa”

Bài 20 Phê Bình LBMT&MTV: Thủ Thuật” Nói Một Đàng, Làm Một Nẻo” Của Hồ Chí Minh & CSVN 

Bài 21 Phê Bình “LBMT&MTV:Lạc Việt Đi Trước Tây Phương Rất Lâu Về Mặt Bảo Đảm AN SINH Cho Người Dân

Bải 23 Phê Bình LBMT&MTV: Giá Trị Triết Đông  Được… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Hai Mươi Ba)

ING.728,…..

TRIẾT ĐÔNG VỚI NHỮNG GIÁ TRỊ ĐƯỢC XÁC NHẬN BỞI TRIẾT HỌC KHOA HỌC TÂN TIẾN NHẤT NGÀY NAY

ING.616Hoàng Ngọc Hiến viết tiếp: “Một điều đáng chú ý là ngày nay để tìm hiểu phương Đông không thể không sử dụng những công cụ khái niệm của phương Tây. Trong thế kỷ này, ở nước ta, không có một nhà Đông phương học nào hẳn hoi mà lại không có Tây học vững vàng. Việc phương Tây ngày càng quan tâm, tìm đến phương Đông dễ gây ảo tưởng về một ưu thế huyền bí của phương Đông. ảo tưởng này thế tất dẫn đến tình trạng tù tù mù cả Đông lẫn Tây. Vả chăng, cũng cần xem lại phương pháp luận nghiên cứu so sánh văn hóa Đông – Tây, có những cách tiếp cận đã trở thành lối mòn và không có hiệu quả: người nghiên cứu “quẩn quanh trong sự suy tư về những chỗ giống nhau và khác nhau” hoặc lâm vào thế bị kẹt “giữa một kiểu tư duy duy lý một cách hạn hẹp và ảo ảnh của một kiểu tư duy huyền bí thấm đượm chất phương Đông là mặt trái của kiểu tư duy trên”… Trong những công trình gần đây của François Jullien (tiêu biểu là tiểu luận “Một giải kết cấu từ bên ngoài.Từ Hy lạp đến Trung Quốc, hay là làm thế nào lần ngược  trở lên những định kiến của Lý trí châu Âu” được phác ra những đường hướng lý luận (và phương pháp luận) mới mẻ, có thể nói là độc sáng trong  nghiên cứu so sánh văn hóa-tư tưởng Đông,Tây.Những vấn đề và ý kiến về những sự “chênh” giữa văn hóa-tư tưởng Đông và Tây… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Hai Mươi Hai)

ING.726LỐI NGỤY BIỆN LẪN LỘN CÁI “GIẢ” VỚI CÁI “THẬT”CỦA ĐÁM VĂN NÔ CSVN (Phần Bốn)

ING.616Hoàng Ngọc Hiến viết tiếp:

“Tình nghĩa trong làng xã là một truyền thống lâu đời có gốc rễ bền sâu trong lịch sử văn minh Việt Nam. Từ truyền thống “tình làng nghĩa xóm” đã được kết tinh một giá trị độc đáo của bản sắc văn hóa dân tộc: tình nghĩa. ([43]). Trong đời sống tinh thần của dân tộc ta, “tình sâu nghĩa nặng”, “trọn tình vẹn nghĩa” đã trở thành một trong những giá trị nhân văn cao quý nhất. . Đối với người Việt Nam, khái niệm tình nghĩa gần hơn khái niệm “nhân nghĩa”. . “ Nhân , nghĩa” là một tư tưởng lớn của Nho giáo , khái niệm “ nhân , nghĩa” có phần trùng hợp và có khác khái niệm “ tình nghĩa”  . Chữ “ Nhân” , chữ “ Nghĩa” ở trong một hệ thống nhiều đầu mối ( bốn , năm hoặc nhiều hơn ) , chẳng hạn trong học thuyết của Mạnh Tử , chữ “ nhân “ , chữ “ nghĩa “ được đặt trong một hệ thống 4 đầu mối ( tứ đoan) : nhân , nghĩa , lễ , trí . Có Nho gia nhấn mạnh chữ Nhân ( Khổng Tử ) , có Nho gia nhấn mạnh chữ Nghĩa ( Mạnh Tử ) . Như vậy , giữa Nhân và Nghĩa không nhất thiết có quan hệ cốt yếu . Tình và Nghĩa làm thành một hệ thống nhị đoan , thường xuyên đi với nhau , có quan hệ cốt yếu với nhau . Khái niệm “ tình “ có một ý nghĩa đơn giản , xác định… Continue reading

PHÊ BÌNH “LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT” (Bài Hai Mươi Mốt)

ING.725

TỔ TIÊN LẠC VIỆT ĐI TRƯỚC TÂY PHƯƠNG NHIỀU NGÀN NĂM VỀ MẶT BẢO ĐẢM “AN SINH” CHO NGƯỜI DÂN VIỆT

ING.616Hoàng Ngọc Hiến viết tiếp: “Để tránh tình trạng hỗn hợp, sự dung hợp các kết cấu văn hóa – tư tưởng phải hướng về những mục tiêu lớn. “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” là những mục tiêu chính trị. Xác định những mục tiêu triết học là công việc của những triết gia. Chẳng hạn, có thể nêu lên “sự an sinh, sự tiếp nối bền vững của đời sống con người”, những mục tiêu này đã được nhà văn hóa học Mỹ Leslie A. White xác định là cứu cánh của bản thân văn hóa.

Xét  đến cùng, cứu cánh của văn hóa là “sự an sinh và sự tiếp nối bền vững của cuộc sống con người” (Leslie A. White). Từ cứu cánh này có thể hiểu được sâu sắc hơn ý nghĩa của từng mặt trong đời sống văn hóa, liên hệ giữa các mặt và sức mạnh phổ biến của văn hóa.

Trong nhu cầu an sinh của con người, yêu cầu tối thiểu là an sinh trong sinh hoạt xã hội (bảo đảm sự no ấm, làm ăn yên ổn) và yêu cầu tối đa là an sinh phần hồn. Nói đến văn hóa thường ta nghĩ đến an sinh phần hồn. Thực ra, an sinh trong sinh hoạt xã hội là hết sức quan trọng, đây là “hạ tầng cơ sở” của cuộc sống văn minh. Cần thấy mối quan hệ tương hỗ giữa văn hóa và pháp luật, văn hóa và kỷ cương, văn hóa và trật tự an toàn xã hội… Văn hóa là sự… Continue reading

ĐÍNH CHÍNH SAI LẦM VỀ “NAM HẢI”

Trong ngôn ngữ Việt Nam, chúng ta có một số danh xưng để chỉ Biển Đông, miền biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đó là Biển Đông, Biển Trung Hoa, Biển Nam Trung Hoa và gần đây Biển Đông Nam Á hay bằng Hán Việt là Biển Nam Hải hay vắn tắt hơn, Nam Hải. Các danh xưng này đã được sử dụng và trở thành quen thuộc qua các bài học về địa lý kể từ khi chương trình Trung và Tiểu Học Việt Nam được Việt hóa, rõ hơn là từ thời Chính Phủ Trần Trọng Kim qua Chương Trình Hoàng Xuân Hãn, vị Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Mỹ Thuật đương thời. Trước đó là Chương Trình Pháp Việt dạy bằng tiếng Pháp. Vì được chuyển từ tiếng Pháp sang và vì thời đó chưa có các cuộc tranh chấp về các Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng và ở Biển Đông nói chung nên danh xưng Biển Trung Hoa, dịch từ tiếng Pháp Mer de Chine đã được sử dụng. Sau này khi tiếng Anh được dùng nhiều, ta lại có thêm danh xưng Biển Nam Trung Hoa, South China Sea, mà người ta cho là dịch từ danh xưng Nam Hải mà ra. Ở đây tôi không bàn về các danh xưng khác mà chỉ bàn về danh xưng Nam Hải và danh xưng Biển Nam Trung Hoa hay Mer de Chine hay South China Sea mà thôi.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao từ Nam Hải, danh xưng này lại trở thành Biển Trung Hoa, Mer de Chine hay Biển Nam Trung Hoa và South China Sea? Nam Hải chỉ có nghĩa là Biển Nam mà thôi, làm gì có… Continue reading

PHẬT GIÁO HÒA HẢO TRONG DÒNG LỊCH SỬ DÂN TỘC (Phần VI, Chương 16-2)

Phần VI: CÁC CHẾ ĐỘ VIỆT NAM ĐỐI VỚI PGHH

CHƯƠNG 16: PGHH DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TỪ 1975

2 – Phong Trào Bảo An PGHH

Những diễn tiến sau 4-1975 thì ai nấy đều đã biết rồi, tôi không cần nhắc lại. Tuy nhiên cần chú ý đến các nỗ lực tuyên truyền qua báo chí, truyền thanh của Hà Nội đã thú nhận rằng Hòa Hảo vẫn tiếp tục kháng chiến ở vùng châu thổ Cửu Long. Đầu 1979, ông Lương Trọng Tường được trả tự do về sống tại nhà đường Trần Quang Khải, Tân Định, nhưng bị theo dõi nghiêm nghặt. Hà Nội biết rằng rất khó mà bắt người Hòa Hảo thần phục, cho nên họ đã áp dụng các biện pháp đặc biệt (**)

 

Tuần báo Thời Luận xuất bản tại Los Angeles California đã đăng một loạt bài nhận xét về ‘’Hồi Ký của Thượng tướng Việt cộng Trần Văn Trà’’, trong đó có những đoạn nói về trường hợp đề kháng của Phật Giáo Hòa Hảo tại Tây An Cổ Tự và Thánh Địa Hòa Hảo. Trần Văn Trà Tư lịnh chiến dịch chiếm Miền Nam năm 1975, và đoàn quân của Trà tiến vào Sài Gòn đầu tiên. Trần Văn Trà sau đó giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn.

 

Trở lại với biến cố đau thương của dân tộc 30-4-1975, trong khi tại nhiều địa phương cũng như một số đơn vị của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tuân lệnh viên bại tướng Dương Văn Minh buông súng và tự động rã ngũ, thì tại Miền Tây Nam Việt, trong vùng ảnh hưởng Phật Giáo Hòa Hảo, các đơn vị quân đội cũng như lực lượng của giáo phái này vẫn tiếp… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Hai Mươi)

ING.723

THỦ THUẬT “NÓI MỘT ĐÀNG, LÀM MỘT NẺO” CỦA HỒ CHÍ MINH & CSVN

IMG.495Đến đây, chúng tôi xin được trở lại với đề tài chính của  loạt khảo luận này nhằm PHÊ BÌNH cuốn sách “Luận Bàn Minh Triết & Minh Triết Việt” của Hoàng Ngọc Hiến.

HNH viết tiếp: “Tư tưởng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được đề xướng từ “thuở ban đầu dân quốc” và sau một nửa thế kỷ giữ nước, dựng nước, trước sự khủng hoảng của lý thuyết về chủ nghĩa xã hội, để xác định cho chúng ta một quan niệm hiện thực và nhân văn về chế độ  xã hội mới, dường như không có con đường nào khác là trở về với tư tưởng vĩ đại này”. (LVT viết chữ nghiêng và tô đậm) (1)

Quả đúng  như HNH vừa phát biểu ở trên rằng không còn  gì Lớn Lao VĨ ĐẠI hơn “Tư tưởng “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” của Hồ Chí Minh, nhưng điều đáng tiếc ở đây là lớn lao VĨ ĐẠI  KHÔNG phải trên bình diện Tư Tưởng, Lý Thuyết tự thân , mà là ở khía cạnh BÁNH VẼ mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã và đang cho dân tộc VN “ăntrong suốt khoảng 70 năm vừa qua. Nghĩa là khó có sự DỐI TRÁ nào lớn hơn, tinh vi, thâm hiểm hơn âm mưu LƯỜNG GẠT của HCM và đảng CSVN đối với nhân dân VN trong thời kỳ Lịch Sử vừa qua.. Đến nỗi vào tận thời điểm hôm nay, Lịch sử bước qua thiên niên kỷ thứ ba đã 14 năm nay rồi , mà, bất chấp những bằng chứng tài… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Mười Chín)

ING.722                
TỪ TRÒ “HÒA GIẢI HÒA HỢP” DỎM ĐẾN MÀN “THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA” TRÁ HÌNH : Trường Hợp NGUYỄN  GIA KIỂNG & THÔNG LUẬN

IMG.495Trong bài viết tháng rồi, chúng tôi có phát biểu như sau:” Để tóm tắt phần trình bày nêu trên bằng một hình ảnh ví von là những cái gọi là “giải pháp” mà giới Trí Thức CSVN gọi là “phản tỉnh”  hoặc  Tây Học “nửa vời” như Nguyễn Gia Kiểng đề nghị cho đến nay, phần đông có tính cách PHI DÂN TỘC nên thiếu cái nhìn trung thực, đúng đắn về Quá Khứ Dân Tộc khiến  họ đánh mất cơ hội học hỏi những Kinh Nghiệm quý báu của Tiền Nhân  , mà hệ quả là việc làm của họ  cũng giống như trường hợp một người lái xe hơi mà Thiếu kiếng chiếu hậu vậy nên không có chỗ y cứ  , thì hậu quả không thể tránh khỏi nếu lỡ dại áp dụng những cái gọi là  “giải pháp” mà họ đề nghị là sẽ có nguy cơ  đưa cả Dân Tộc xuống hố !” (1)

Hơn nữa, cũng giống như giới Văn Học Miền Bắc VN trước 1975 và CSVN sau 1975, loại Tây Học “nửa vời” như Nguyễn Gia Kiểng KHÔNG  nắm vững Khuynh Hướng của Trào Lưu Văn Hóa Thế Giới sau Đệ Nhị Thế Chiến.

Thật vậy, ở giai đoạn trước Thế Chiến thứ nhì “mà nói đến dân tộc thì dễ bị coi như người cổ lỗ, đi bàn những chuyện trái với đà tiến của loài người đang cần vượt qua… Continue reading

LÝ DO HAI CHỮ “VIỆT NHO”

Thư Hương

IMG.967Nền triết lý mới của Việt gọi là An Vi, nhưng khi xét về nguồn gốc sử trình thì gọi là Việt Nho .Hai chữ Việt Nho nghe suông sẻ mà sự thực nói lên một cuộc cách mạng hết cỡ: xưa rày liên hệ Tàu Việt vẫn đi theo lối Tàu trước Việt sau, như ta quen nói Hán Việt; trong tương quan đó thì Việt học với Tàu từ chữ viết cho đến guồng máy cai trị, binh bị, học thuật không sót cái chi. Đến nay đột nhiên có người dám đưa ra thuyết Việt Nho đặt ngược lại thứ tự, tôn Việt lên “làm thầy” hạ Tàu xuống làm “trò” có phải điên chăng? Cả một rừng sách vở, cả một ngàn năm đô hộ với cái dĩ vãng như kia sao lại có thể đùa dai như thế được!

Thưa rằng không đùa dai chi cả, mà chỉ là lật lại một trang sử cũ, nhưng đã bị cả Tàu lẫn Việt quên bẵng. Xưa nay ai cũng cho là sử Tàu Việt đều khởi từ đầu, nhưng kỳ thực mới là khởi từ khúc giữa: nước Tàu thì trước Tần Hán một chút, còn Việt có nhiều lắm cũng mới  tới từ hai Bà Trưng, trước nữa mới là một mớ truyền thuyết. Vậy mà chính thời xa xưa đó mới là thời đích thực của văn hóa, chứ từ Tần Hán cũng như Trưng Triệu chỉ là văn minh vòng ngoài. Nói theo triết Việt Nho thì các sử gia tới nay mới biết có hình mà chưa hiểu tượng theo câu Kinh Dịch:

Tại thiên thành tượng

Tại địa thành hình

Biết hình tức là những cái hiện ra hình tích cụ thể như những biến cố… Continue reading

PHÊ BÌNH “LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIẾT” (Bài Mười Tám)

ING.721

DUNG HÒA “BẢN SẮC DÂN TỘC” VỚI KHUYNH HƯỚNG “TOÀN CẦU HÓA”

IMG.495Về cái gọi là “tinh thần khoan hòa  văn hóa” , Hoàng Ngọc Hiến viết tiếp :

Phải có tinh thần khoan hòa mới tìm  hiểu được  một cách nghiêm túc văn hóa của những người thuộc dân tộc khác và có tín ngưỡng khác với mình. Nước ta có nhiều dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau. Văn hóa có thể tác động quan trọng tới sự hòa hợp dân tộc. Mặt khác, tinh thần khoan hòa tạo ra sự cởi mở trong quan hệ giao tiếp với những người nước ngoài có văn hóa xa lạ với mình. Không có sự cởi mở văn hóa khó mà thực hiện được tốt sự mở cửa kinh tế.

Thời Pháp thuộc, trong giao lưu văn hóa ở nước ta nổi lên và bao trùm là vấn đề đấu tranh giữa chính sách nô dịch của thực dân về mặt văn hóa và tinh thần bảo vệ văn hóa của những người yêu nước.

Sự đấu tranh này dễ bị khái quát thành đấu tranh giữa văn hóa Pháp và văn hóa Việt (!). Thực ra quan hệ cơ bản giữa văn hóa Pháp và văn hóa Việt trong chế độ thực dân là quan hệ “cộng sinh” (symbiose) và chính sự cộng sinh văn hóa này là ngọn nguồn những thành tựu rực rỡ của văn hóa dân tộc thời kỳ này. Thế nào là “cộng sinh văn hóa” (?) “Trong giao lưu văn hóa – Nguyễn Quân viết – đi cùng với hòa nhập kinh tế – xã hội và khoa học kỹ thuật, sự… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Mười Bảy)

ING.404

THỦ THUẬT “HÒA GIẢI HÒA HỢP” DỐI TRÁ BỊP BỢM CỦA CSVN VỚI ĐÁM DÂN CHỦ PHẢN TỈNH “CUỘI”

IMG.495Trong bài viết tháng trước, bàn về vấn đề Hòa Giải, chúng tôi có viết như sau: “Chỉ lúc đó, Hành Giả  mới có thể bắt đầu nói chuyện HÒA GIẢI với Tha Nhân được, một sự Hòa Giải chân thựcbình đẳngchứ KHÔNG phải  loại “hòa giải, hòa hợp” GIẢ TRÁ hiện nay của đám Dân Chủ, Phản Tỉnh  CUỘI mà  trong thực chất chỉ là một sự ĐẦU HÀNG Trá Hình  trước BẠO LỰC của nhà Cầm Quyền CSVN mà thôi !!!

Nhân tiện, chúng tôi xin được đưa ra ở đây một thí dụ ĐIỂN HÌNH về tính GIẢ TRÁ trong lời nói lẫn hành vi của một “thành viên” của đám Dân Chủ, Phản Tỉnh  CUỘI vừa đề cập ở trên, không ai xa lạ mà là một “nhân vật” đầy tai tiếng: Nguyễn Gia Kiểng.

Qua dòng thời gian mấy chục năm qua, có lẽ tất cả chúng ta đều biết rõ tính tình của  NGK là một “tay” hay NỔ SẢNG và không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để TỰ ĐÁNH BÓNG MÌNH. Ngoài ra, căn cứ trên nội dung cuốn sách “Tổ Quốc Ăn Năn” cũng “đầy tai tiếng” như tác giả của nó , cũng như những bài viết và những phát biểu về sau của NGK, thì chúng ta được biết rằng sau khi về nước trước năm 1975, NGK  đã trở thành  một “chuyên viên ngân hàng” (có lẽ cũng chỉ là một nghề “tay trái” vì NGK tốt nghiệp… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Thứ Mười Sáu)

ING.322

VIỆT TỘC ĐI TRƯƠC TÂY PHƯƠNG NHIỀU NGÀN NĂM TRONG VÂN ĐỀ “HÒA GIẢI CHÂN THỰC”

IMG.495Bàn tiếp về vấn đề “Tam Giáo Đồng Nguyên”, Hoàng Ngọc Hiến viết như sau :

“Nguyên tắc “đồng nguyên” văn hóa tạo ra một môi trường văn hóa thuận cho  tinh thần khoan hòa văn hóa. Tinh thần khoan hòa này cao hơn những sự cố chấp “tôn giáo”, “triết học”, “mỹ học”. Tinh thần khoan hòa văn hóa có cơ sở triết học ở “ý thức về Người khác”, đó là ý thức “tôn trọng những khác biệt của kẻ khác, để kẻ khác tôn trọng những khác biệt của ta” (đây là định nghĩa của nhà triết học Mêhicô Leopoldo Zea về từ “khoan hòa” được ông xem là “từ then chốt” trong văn hoá thế giới ngày hôm nay).Tinh thần “khoan hòa” văn hóa bao hàm khả năng “định lại những dị biệt của ta, những điều làm cho ta khác người khác, song vẫn tôn trọng những gì không giống ta mà bình đẳng với ta” (tài liệu đã dẫn). Trong sự đa dạng văn hóa, nói theo cách diễn đạt của Leopoldo Zea: “điều quan trọng là có thể khác nhau một cách bình đẳng sao cho mọi người đều bình đẳng trong khi vẫn khác nhau”.

Trong một bài nghiên cứu về tinh thần khoan hòa của tư tưởng “Tam giáo đồng nguyên” Trần Ngọc Vượng có nhận xét đích đáng về khả năng “xuất nhập trong tam giáo” của những trí thức cựu học… “Nhà nho số một trong lịch sử Nho giáo ở Việt Nam – tác giả viết – là Nguyễn Trãi cũng tâm sự với sư Đạo Khiêm: Đừng lạ nếu một… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Mười Lăm)


 Lê Việt Thường

IMG.625LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT

                                                                                         (Bài Mười Lăm)

LỐI NGỤY BIỆN LẪN LỘN CÁI “GIẢ” VỚI CÁI “THẬT”CỦA ĐÁM VĂN NÔ CSVN (Phần Ba)

IMG.495Tiếp tục bàn về Nho Giáo trong đề mục “Tìm Hiểu Minh Triết Tam Giáo Trong Văn Hóa VN” của cuốn sách “Luận Bàn Minh Triết & Minh Triết VIỆT”, Hoàng Ngọc Hiến viết như sau:

Bản thể là một khái niệm cơ bản của triết học phương Tây. Minh triết phương Đông không phải không biết đến bản thể nhưng mối quan tâm chủ yếu của minh triết là quá trình. Trung dung là tâm pháp để điều tiết các quá trình. Mỗi quá trình trong sự tự tại của nó có sự tự điều tiết. Trung dung là sự gia công vào sự tự điều tiết này và phải dựa vào nó. Ý kiến của Mạnh Tử phê phán thái độ chấp trung, thái độ chấp nhất hết sức quan trọng để hiểu tinh thần của trung dung.

Mạnh Tử nói rằng: “Dương Tử giữ lấy chủ nghĩa vị ngã, tức là chủ nghĩa của kẻ chỉ chuyên lo cho… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Mười Bốn)

 Lê Việt Thường

IMG.625LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT

                                                                                          (Bài Mười Bốn)

LỐI NGỤY BIỆN LẪN LỘN CÁI “GIẢ” VỚI CÁI “THẬT”CỦA ĐÁM VĂN NÔ CSVN (Phần Hai)

IMG.495Trang bị với Ánh Sáng của MINH TRIẾT VIỆT, chúng ta đã đi một vòng khắp “năm châu bốn bể” nhằm xem những gì còn lại của Ý Thức Hệ CS, cũng như chứng kiến ảnh hưởng áp đảo của giới Tư Bản trên Thế Giới ngày nay. sau đó trở về VN nhìn những Màn Kịch cuối mùa của những tay Dân Chủ, Phản Tỉnh CUỘI, có lẽ đã đến lúc, chúng ta trở lại với chính nội dung của cuốn sách “Luận Bàn Minh Triết & Minh Triết VIỆT” của Hoàng Ngọc Hiến, lần này với đề tài  “Tìm hiểu minh triết tam giáo trong văn hóa Việt Nam”.

Về đề tài nêu trên và liên quan đến Nho Giáo, Hoàng Ngọc Hiến viết trong cuốn sách của mình  như sau:

1) Về ‘phản thân luận’ đạo đức Khổng Mạnh

“Đạo đức của cá nhân bao gồm hai loại quan hệ  (hoặc trách nhiệm) đạo đức: quan hệ đạo đức của cá nhân với người khác, với… Continue reading

Sự Khác Biệt Giữa HÁN NHO và VIỆT NHO

…..

Sự Khác Biệt Giữa HÁN NHO và VIỆT NHO

Đông Lan

ING.245Từ trước tới nay, ta thường chỉ căn cứ vào những sách của Tàu , và chỉ xét Tàu từ thời Tần, Hán trở đi, với lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đúc, nên sự ngộ nhận có tới hàng nhiều ngàn năm, rằng Tàu là “Trung Quốc”( nước ở giữa, chung quanh là chư hầu) như họ tự phong, và Nho giáo có nguồn gốc ở bên Tàu. Nhất là với Tây Âu thì không mấy người biết về Nho, mà chỉ đồng hoá Nho với Khổng Tử, Nho là “Confucianism”.

Nhưng trước những công trình vô tư của khoa học liên ngành khảo cổ, di truyền, nhân chủng, hải dương…ngày hôm nay, thì những kiến thức trên bị coi là xưa cũ, không đúng với sự thực.

Cũng như, với công trình nghiên cứu nghiêm túc một đời người với 32 tác phẩm triết học ,Triết gia Kim Định đã xác tín Nho Giáo đã có từ rất lâu, trước khi Tàu lập quốc, trước khi có một dân tộc là Tàu xuất hiện. Nho xuất phát từ thời khuyết sử và gồm có bốn giai đoạn:

…..Một là Hoàng Nho thuộc Tam Hòang từ 4480-3080 trước Tây Lịch.

,,,,,Hai là Di Nho từ vua Thuấn 2255 – vua Vũ 2205 trước T.L.

,,,,,Ba là Việt Nho hay Nguyên Nho lối Xuân Thu 821 trước T.L. Nội dung Việt Nho được Khổng Tử công thức hóa thành Ngũ Kinh của Nho giáo.

,,,,,Bốn là Hán Nho cũng là Khổng Giáo từ nhà Chu 1122 trước T.L. nhưng bị sa đoạ với sự xuyên tạc của nhà Hán.

…..Hoàng Nho là Nho của Tam Hoàng: Phục Hy, Nữ Oa, Thần… Continue reading

TẠI SAO CƠ CẤU VIỆT NHO ?

Thư Hương

1. Tại sao không Việt lại Nho?

ING.242Thưa vì Nho với Việt là một. Nói Nho hay Việt, Việt hay Nho cũng thế. Đấy là một lời quyết đoán khó có thể chấp nhận vì chữ Nho tuân theo một cú pháp ngược với cú pháp Việt, và nó xuất phát tự nước Tàu chứ có phải là của vô thừa nhận đâu để cho ai muốn kéo về với mình cũng được.

Thế nhưng lại có thể trả lời rằng: phải, Nho xuất phát tự nước Tàu, nhưng nước Tàu ở thời đại nào mới được chứ. Có phải là tự đời Hán trở đi hay trước nữa. Và không một học giả nào dám chối rằng nó đã phát xuất từ thời trước, thời còn khuyết sử, thời mà Bách Việt còn làm chủ hầu khắp nước Tàu. Điểm này chúng tôi đã bàn khá dài trong hai quyển Việt Lý và Triết Lý Cái Đình nên xin thông qua, để được rảnh mà chú trọng tới việc then chốt là cú pháp của văn Nho, nó khác với văn Việt. Cố Cadière cho là Việt Nam nói xuôi (chủ từ động từ túc từ) còn Tàu nói ngược. Vậy tại sao chúng tôi dám quả quyết Nho là Việt? Thưa vì có một sự kiện rất lớn lao giải nghĩa điều đó, nó thuộc chính trị và xảy ra ở khắp nơi tức là ngôn ngữ ở nơi nào có kinh đô nhà vua thì bao giờ cũng thắng thế và dần dần trở nên… Continue reading

ĐẠO CỦA VẬT LÝ (Tương Lai của nền Vật Lý Mới)

 

Fritjof Capra

 ĐẠO CỦA VẬT LÝ

 THE TAO of PHYSICS

 Dịch Giả: Nguyễn Tường Bách

Tương Lai của Nền Vật Lý Mới 
Lời cuối cho bản in lần thứ ba
HÌNH ẢNH

Nguồn gốc của Đạo của vật lý xuất phát từ trong một thể nghiệm mạnh mẽ mà tôi trải qua trong mùa hè năm 1969 trên bãi biển ở Santa Cruz, được mô tả trong lời nói đầu của sách này. Một năm sau, tôi rời California để tiếp tục việc nghiên cứu ở Imperial College ở London, và trước khi tôi đi ghép một tấm hình – Shiva nhảy múa, ngự trị trên các hạt đang va chạm trong buồng đo – để minh họa chứng nghiệm của tôi về sự nhảy múa vũ trụ trên bãi biển. Hình ảnh đẹp tuyệt này đối với tôi là biểu tượng của sự song hành giữa vật lý và đạo học mà tôi vừa bắt đầu khám phá. Một ngày nọ, cuối thu năm 1970, khi ngồi trong nhà gần Imperial College và nhìn bức tranh, bỗng nhiên tôi có một nhận thức rất rõ ràng. Tôi biết với một sự chắc chắn tuyệt đối rằng sự tương đồng giữa vật lý hiện đại và đạo học phương Đông ngày nào đó sẽ trở thành nhận thức chung; và tôi cũng cảm thấy mình đang ở vị trí tốt nhất để phát hiện ra những sự tương đồng này một cách nhất quán và để viết một cuốn sách về chúng.

Năm năm sau, mùa thu năm 1975, Đạo của vật lý được xuất bản lần đầu. Bây giờ, mười lăm năm sau, tôi muốn nêu nhiều câu hỏi: Hình ảnh tôi thấy đã trở thành sự thực? Phải chăng những tương đồng giữa… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Mười Ba)

 Lê Việt Thường

IMG.625LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT

                                                                                             (Bài Mười Ba)

NHỮNG MÀN KỊCH CHÍNH TRỊ CUỐI MÙA CỦA NHỮNG TAY DÂN CHỦ, PHẢN TỈNH CUỘI: Trường Hợp NGUYỄN GIA KIỂNG & “THÔNG LUẬN

IMG.495Sau khi  đi một vòng khắp nơi thử đem Ánh Sáng của Minh Triết Việt rọi soi nhằm khám phá những Âm Mưu mờ ám  của các Thế Lực Quốc Tế  được che dấu có khi một cách vụng về, thô thiển như  phong trào Cộng Sản chẳng hạn, khi khác tinh vi, điêu luyện hơn như giai cấp Tư Bản (chúng ta cũng nên nhớ rằng cả hai CSTư Bản đều xuất phát từ Văn Hóa Tây Phương và nhắm vào mục tiêu THỐNG TRỊ Thế Giới, THA HÓA Con Người), có lẽ  đã đến lúc chúng ta trở lại Việt Nam để xem Tình Hình ở đây bây giờ ra sao,  đã đi đến giai đoạn nào  trong Chu Kỳ Chính Trị hiện đại.

Lâu lắm rồi từ hồi chúng tôi hoàn tất một bài viết liên quan đến Nguyễn Gia Kiểng và nhóm “Thông Luận” nhằm “lật tẩy” những Âm Mưu tệ hại,… Continue reading

NHỮNG SỐ HUYỀN CƠ CỦA VĂN HÓA VIỆT

.

NHỮNG SỐ HUYỀN CƠ CỦA VĂN HÓA VIỆT

                                                                                                             Đông Lan

…..

IMG.800Trên đường hướng đi tìm một ý nghĩa Minh Triết cho Văn Hóa Việt Nam để xây dựng một nền tảng sâu sắc, tòan diện và quán triệt về Tư Tưởng và Nhận Thức của Tiền Nhân Việt, những bài tham khảo trước, chúng tôi đã đề cập đến Triết Việt qua nhiều khía cạnh khác nhau: Về ngôn ngữ, như Tâm Thức Lưỡng Hợp trong các truyện tích Con Rồng Cháu Tiên, Bánh Dầy Bánh Chưng của Huyền Sử Dân Tộc. Như Nhân Chủ Tính trong các truyện tích Phù Đổng Thiên Vương, Kim Qui; hay dòng Ca Dao chuyên chở Tính An Vi của Triết Việt. Về nghệ thuật tiêu biểu như những hoa văn trên Trống Đồng Đông Sơn với Ý Nghĩa Trời – Đất – Người trong cảnh Thái Hòa, dấu chỉ An Vi Việt Đạo từ những thời các Vua Hùng dựng nước, dựng nhà.

     .Hôm nay chúng tôi xin trình bày tư tưởng Việt Tộc của chúng ta trên một khía cạnh mà có lẽ chúng ta ít nghe nói tới: Đó là những CON SỐ. Có nghĩa là thay vì diễn tả tư tưởng, nhận thức bằng lời nói, câu chuyện, hay hình vẽ, các nét khắc họa của nghệ thuật, Tổ tiên ta cũng đã nói lên cái nhận thức tư tưởng căn bản của mình về vũ trụ, con người,… Continue reading

TỪ LAO ĐỘNG TỚI AN VI

…..

TỪ LAO ĐỘNG TỚI AN VI

…..

1. Nguồn gốc triết lý lao động

IMG.505Tháng giêng ăn tết ở nhà,
Tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè…

Đó là câu đã làm cho biết bao người Việt trước đây bực dọc thấy quá nhiều thì giờ bị tiêu phí vào việc ăn chơi hội hè, đang khi các nước văn minh giàu hơn mình gấp cả trăm lần còn làm việc trối chết, tết cũng chỉ có một hai ngày, thế mà dân mình túng rớt cục mồng tơi đòi ăn tết đứt đuôi đi một tháng. Vậy còn chưa cho là đủ lại thêm hai tháng nữa mới kinh khủng. Mất nước cũng đáng kiếp.

Thế là từ đấy nổi lên một cuộc giương cờ gióng trống đi rước văn minh Tây phương cùng với triết lý lao động của họ đưa về cho ngự trong nước; hậu quả là ba tháng tết rút lại còn có một ngày, mà nhiều khi còn bị xén bớt. Liệu rồi với đà làm việc đó chúng ta có đuổi kịp Tây Tàu chăng? Để tìm câu đáp hôm nay chúng ta đem vấn đề ra xét lại xem tại sao lại có cái vụ trái khoáy như trên: nước túng mà tết lại dài với một chuỗi hội hè đình đám.

Trước hết nên nhớ lại Tây Âu mới làm việc quần quật từ lúc có khoa học kỹ thuật. Còn triết lý lao động thì lại đến muộn nữa, mới chừng một thế kỷ nay. Và từ đấy mới có đảng lao động, rồi lễ lao động và lao động được đề cao cùng cực, đến độ giai cấp lao động được trao phó cho sứ mạng cứu thế, nên đảng lao động đã tận tình thực thi… Continue reading

MÙA XUÂN TRONG LUẬN NGỮ

Lê Việt Thường 

DẪN NHẬP

IMG.493Trong một bài viết trước đây (1), chúng tôi có nhắc đến hai câu Ca Dao sau đây về TẾT mà chúng ta thường nghe:

     “Tháng giêng ăn Tết ở nhà
…..Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè”

Và chúng tôi có đưa ra nhận xét là có lẽ vì không nắm vững ý nghĩa ngày Tết, nên ngày nay có những người Việt không những ngạc nhiên mà đôi khi còn tỏ ra bực bội về nội dung văn hóa của hai câu trên. Thật vậy, có điều nghịch lý sau đây : nước ta nghèo mà lại có cái Tết dài nhất “thiên hạ”, trong khi Âu Mỹ giàu sang lại có khuynh hướng cắt giảm các ngày nghĩ lễ, Tết nhất bằng cách khuyến khích Lao Động.

Tuy nhiên, “nên nhớ lại Tây Âu mới làm việc quần quật từ lúc có khoa học kỹ thuật. Còn triết lý lao động thì lại đến muộn hơn nữa, mới chừng một thế kỷ rưởi nay” thôi.

Còn trước kia, Triết Cổ Điển Tây Phương “đã xao lảng việc đề cao lao động thì chớ, lại còn coi việc làm là hình phạt hay là cái chi hèn hạ, chỉ đáng dành cho Nô Lệ (gọi là servile). Aristotle cho việc lao tác là bất xứng với người Tự Do. Cũng vì đó mà triết Cổ Điển với Plato, Aristotle….. đã không tìm cách phá chế độ Nô Lệ, lại còn bào chữa cho là cần thiết để xã hội tồn tại. Vì xã hội mà thiếu lao động thì sản xuất sao nổi, mà ai lao động cho đây nếu không có Nô Lệ. Đây quả là một tang chứng về vụ Triết Học đã phản bội… Continue reading

Những Dấu Chỉ của Thi Ca Triết Việt

…..

Những Dấu Chỉ của Thi Ca Triết Việt

Đông Lan

* Quan Thư và Hán Quảng ( Kinh Thi)
* Thằng Bờm Có Cái Quạt Mo.
* Con Mèo Mà Trèo Cây Cau.
* Tâm Đạo trong Truyện Kiều.
* Thiếu Phụ Nam Xương.
* Con Cò và Nguyên Lý Mẹ.

 


Theo tinh thần Tây Phương, tùy theo từng thời kỳ, có những kỳ gian Thi Ca bị lọai bỏ ra khỏi Triết học, đến nỗi Platon, học trò của Socrate (một triết gia Hy Lạp, giữa thế kỷ thứ V và IV trước Tây Lịch), phải đem đốt đi những tập thơ của mình trước kia để theo chân thầy học Triết. Nhưng với trào lưu mới hiện nay, như Nietzsche, Holderlin, và với triết gia hàng đầu Heidegger của Tây Phương, thì “ Chỉ duy nhất có Thi Ca mới đứng trên cùng bình diện với Triết Lý và Suy Tư Triết Lý”.( Seule la poésie est du même ordre que la philosophie et le penser philosophique, Introduction à la métaphysique, trang 34)

Nhưng còn với Đông Phương, thì sự tương quan kết hợp giữa Triết Lý và Thi Ca đã có truyền thống trong dòng văn hóa lâu đời của chúng ta.

Khổng tử khi san định Kinh Thi, đã thâu nhận các bài thi ca nơi thôn dã trong dân gian các nước nơi miền đất phương Nam của Bách Việt vào làm những bài thơ trong phần mở đầu, gọi là phần “Quốc Phong” của Kinh Thi.Tất cả Kinh Thi có khoảng 300 bài, thì phần thơ trong Quốc Phong đã tới 160 bài. Ngay bài mở đầu Quốc Phong :

Quan quan cái con Thư Cưu
Chim trống chim mái cùng nhau bãi ngoài
Dịu dàng thục nữ như ai
Sánh cùng… Continue reading

KINH THƯ HAY KHI DÂN LÀM CHỦ

Thư Hương

.Ý NGHĨA TÊN SÁCH

ING.025Kinh Thư cũng gọi là Thượng Thư, mà có nhiều người dịch là sách thượng cổ. Nghĩa đó không sai, nhưng chưa nói lên hết được ý nghĩa thâm sâu tức Kinh Thư là Thượng Thư hay là sách thượng thặng (Le Livre par excellence). Sở dĩ phải gọi như thế vì nó đã đưa ra cái Dạng Thức cơ bản cho Đạo Làm NGƯỜI, đó là thiên HỒNG PHẠM. Thiên này trình bày cái Cơ Cấu Uyên Nguyên của nền Minh Triết rất sâu xa. Chúng tôi đã bàn riêng trong quyển Chữ Thời. Ở đây, chỉ nói lướt qua phần Dụng tức phần dễ nhận thức hơn, để tiếp nối bài trên “dân là tác giả kinh điển”, thì ở đây nói tiếp: vì thế mà có những ý nghĩ vì dân, với dân, nhờ dân, cho dân…… Những chủ trương này hiện nay nghe đã nhàm tai, thế nhưng nếu ngược dòng thời gian và đối chiếu với kinh sách các nền văn minh khác chúng ta sẽ nhận ra quả Kinh Thư xứng danh Thượng Thư, vì đã đi trước đến hơn hai ba ngàn năm trong ý hướng Dân Chủ. Tây Phương mới bàn đến dân chủ từ vài thế kỷ nay, và chính vì còn quá mới nên chưa kịp đặt nền tảng cho Dân Chủ là NHÂN CHỦ. Bởi vậy, “dân chủ” được đưa ra nếu không là danh từ rỗng tuếch như phía Cộng Sản, thì cũng chỉ là dân chủ què quặt. Ý hướng Dân Chủ nếu có thực chất đi kèm thì phải là một sự giải phóng con người. Thế mà bên Âu Ấn con người xét ra chưa… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Mười Hai)

Lê Việt Thường

IMG.625LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT

                                                                                           (Bài Mười Hai)

TÁC HẠI  CỦA VĂN HÓA TÂY PHƯƠNG QUA TƯ BẢN & CỘNG SẢN (Phần Hai)

IMG.495Trong  bài viết tháng rồi, chúng tôi có phát biểu như sau: Nếu THỰC DÂN là một trong những Nguyên Nhân đã để lại ảnh hưởng Tiêu Cực lâu dài tại Trung Đông, thì CỘNG SẢN cũng có loại ảnh hưởng Tương Tự  tại Á Châu. Và có thể nói ngay rằng Cộng Sản, cũng như Thực Dân đều là “phó sản” của nền Văn Hóa TÂY PHƯƠNG, dẫu lý thuyết Mác-Xít có áp dụng bên trời ÂU hay trời Á  thì cũng vậy ! (1)

Câu phát biểu nêu trên cộng thêm với các “xì căng đan” lớn nhỏ trong thời gian vừa qua, như  các “vụ” liên quan đến “cáo buộc” rằng Nữ Thủ Tướng Đức  Angela Merkel bị Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (NSA) đặt máy “nghe lén” hay gần đây hơn một “cáo buộc” khác rằng Tổng Thống Nam Dương Yudhoyono cùng Phu Nhân và nhiều nhân vật quan trọng khác  trong nội các của chính phủ Nam Dương   cũng bị “nghe lén” : công việc sau  bị “cáo buộc” là do  Tòa Đại Sứ Úc đặt… Continue reading

NIETZSCHE: CUỘC ĐỜI VÀ TRIẾT LÝ V

ING.057

Công trình phê bình của Nietzsche đã phá hủy tất cả các giá trị luân lý cũng như tri thức của loài người, và từ đây lý tưởng nào sẽ chỉ đạo cho con người? Con người còn có hy vọng gì?
Niềm tin nơi Thượng đế đã mang đến cho đời người một ý nghĩa sâu xa. Nhưng ngày nay chúng ta biết Thượng đế đã chết rồi, chúng ta không nhận ra Thượng đế mới nào quấn tã nằm trong nôi cả, giờ đây ý nghĩa cuộc sống là gì?
Bi kịch của mọi bi kịch : con người thi sĩ ở hồi thứ tư đã giết chết hết cả Thượng đế bằng đức lý, việc gì phải xảy ra ở hồi thứ năm đây?
Nietzsche trao ta câu trả lời cho vấn đề qua trung gian nhân vật Zarathoustra của ông. Người tiên tri nọ nói : “Ta muốn dạy cho con người ý nghĩa của cuộc đời họ”.
Trước khi nghe chính bậc thầy, ta hãy xem Charles Andler trỏ hình ảnh nhà tiên tri ở cuốn cuối cùng trong bộ sách rất hay của ông viết về Nietzsche:
Phải tưởng tượng Zarathoustra dưới đường nét của Léonard de Vinci, do chính họa sĩ vẽ và còn giữ ở viện bảo tàng Turin. Trán hói, được bao bọc bằng những lọn tóc dài phủ xuống trên vai, lẫn với chòm râu. Đôi chân mày của thánh Moise che cho cặp mắt nghiêm trang và sâu thẳm. Môi trên đưa ra hằn giữa hai nét đau đớn dưới chiếc mũi quặm. Một nét gấp suy tư và cương nghị vẽ cong trên cái miệng thanh tú nhưng khắc khổ. Không có khuôn mặt nào rạng rỡ vẻ thông thái con người, hằn sâu đau khổ và mang… Continue reading

NHÂN CHỦ TÍNH TRONG HUYỀN SỬ VIỆT

…..

 NHÂN CHỦ TÍNH

TRONG HUYỀN SỬ VIỆT

Đông Lan

…..

IMG.800Nhân Chủ là con Người được làm chủ, tâm hồn được an nhiên, tự tại, không bị làm nô lệ cho bất kỳ đối tượng nào .

…..Thể chế nô lệ không hề có ở miền Viễn Đông ta, nhưng ở Tây Phương thì đã có lịch sử cả hàng ngàn năm cảnh người nô lệ lầm than như súc vật, đồ vật . Gần đây, chế độ nô lệ bị bãi bỏ, nhưng không phải do lòng nhân đạo, mà là vì kỹ thuật tiến bộ nên không cần nô lệ nữa.

…..Nhưng như thế, bàn về NHÂN CHỦ, về việc con người làm chủ ở đây có lỗi thời, vô ích không?

…..Thưa không, thể chế nô lệ đã đi qua, nhưng hình thức nô lệ mới vẫn đang còn…Trăm ngàn dạng nô lệ mới đang còn. Ở quê nhà, trong xã hội lầm than, đạo lý Việt bị trốc tận gốc rễ, nên người làm dân chẳng giữ nổi cái chân thiện mỹ ban sơ; kẻ có quyền thì lợi dụng chức tước vơ vét sạch của công cho đầy túi tham tư riêng, làm rách nát tả tơi chút dư đồ nước Việt. Còn chúng ta nơi này, vật chất không thiếu nữa, nhưng vì nền văn minh sản xuất, kỹ thuật quảng cáo nhồi sọ, làm nhu cầu giả tạo của con người cứ càng ngày càng tăng. Chúng ta không biết dừng lại ham muốn của mình, nên cuộc sống càng âu lo, bon chen, vất vả. Hoặc còn nhiều hình thức nô lệ khác như những sự tranh danh, đọat lợi…làm con người thêm bất an tinh thần. Sống trong tâm thức lệ thuộc các giá trị vật… Continue reading

KINH XUÂN THU HAY LÀ ĐẠO VÀO ĐỜI

 THƯ HƯƠNG

…..

 TRANH LUẬN VỀ BẢN CHẤT KINH XUÂN THU

ING.025Chữ “Kinh” đi liền với Xuân Thu đã nói lên tầm quan trọng của quyển sách này, thế nhưng các Nho gia lại còn muốn nhấn mạnh sự quan trọng này bằng cách gán cho nó tính chất bí nhiệm. Sự việc nảy sinh là do chính bản văn, không phải vì nó có vẻ bí nhiệm hóc búa như văn kinh Dịch, kinh Thư, nhưng vì nó rất tầm thường. Thật vậy, khi mở sách Xuân Thu thì hầu như ai cũng thất vọng vì không thấy điều gì lạ cả, mà chỉ ghi chép những việc làm của vua nước Lỗ: lên ngôi, cưới hỏi, đi săn, đánh giặc, ghét con này, đặt con kia, sủng ái bà này, bỏ bà kia, cuối cùng thì chết, phần lớn là bị ám sát v.v… Mỗi việc lại có ghi cả ngày tháng nên gọi là biên niên. Thế thôi. Ngoài ra không tỏ một dấu gì khen chê, ngạc nhiên hay phê bình, nhiều khi không ghi đủ cả hoàn cảnh để giúp cho công việc phê bình sau này nữa. Bởi thế nếu không có tam truyện, nhất là tả truyện, thì Xuân Thu cũng giống như bất cứ quyển biên niên nào khác, không có gì chứng tỏ rằng đã được san định do một bàn tay Thánh Triết, để trở nên một Kinh Điển. Thế mà lại vẫn được xem là Kinh. Tại sao lại có thể xảy ra việc kỳ lạ đó? Các Nho gia giải nghĩa bằng thuyết bao biếm, tức dùng hai chữ ngụ ý để phê phán, phân biệt thiện ác, như đã được đúc kết lại trong tam tự kinh:

“Thi kí vong

Xuân thu tác

Ngụ bao… Continue reading

NGŨ ĐỨC TÂM AN

 

Ngũ Đức Tâm An: Nhân, Nghĩa, Lễ Trí, Tín.

Đông Lan

(Phương Pháp Ngũ Đức theo cơ cấu Ngũ Hành của An Vi trên đường Qui Tâm)

ING.011Trên đây, ta đã bàn về Phép Nghỉ Toàn Diện, Phép Thể Dục Vô Vi, Phép Thiền Chỉ Quán. . . Tất cả những trợ duyên cho trí giả An Vi trên đường tu thân bằng cách quay về lòng mình để cảm nghiệm Chân Tâm, Bản Tính, đó gọi là Qui Tâm.

 Triết Lý An Vi còn áp dụng triết lý Ngũ Hành trong việc định trí, thiền tịnh để giác ngộ Tâm An. Đó là Ngũ Đức: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín

     Đức NhânThái Thất của Tâm An, nơi hành Thổ

     Đức NghĩaĐường Đi của Tâm An, nơi hành Mộc

     Đức LễPhong Thái của Tâm An  nơi hành Kim

     Đức Trí  là Ánh Sáng của Tâm An, Nơi hành Hỏa

     Đức TínBạn Đạo của Tâm  An nơi hành Thủy

…..

ING.010

         Ngũ Đức Theo Khung Ngũ Hành    

                 ( Yêu Mến An Vi, trang 419)

…..

Trí giả An Vi rèn luyện 5 đức tính theo Ngũ Hành. Triết Lý của Ngũ Hành là dù bất cứ hành nào: kim, mộc, thủy, hỏa cũng đều phải tẩm nhuận sinh khí nơi Thổ trung cung.

Năm đức tính của trí giả An Vi là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là Ngũ Đức để xử kỷ, tiếp nhân, để thực hành hiểu biết của… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Mười Một)

Lê Việt Thường

IMG.625LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT

                                                                                           (Bài Mười Một)

TÁC HẠI  CỦA VĂN HÓA TÂY PHƯƠNG QUA TƯ BẢN & CỘNG SẢN (Phần Một)

IMG.495Không cần kể đến lý thuyết Mác-Xít, nhất là khi được áp dụng trong các chế độ Cộng Sản trước đây tại Liên Xô và các nước Đông Âu, và nay vẫn còn tiếp tục tại Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba, mà từ lâu đã trở thành “đồ phế thải, cặn bã”, nằm ở đáy tầng của nền Văn Hóa Tây Phương, (vì như chúng tôi đã có dịp trình bày  và lập luận trong các bài viết trước đây, bất cứ điều gì của Nhân Loại nói chung có chút giá trị nào đó,mà nếu không may “sa” vào   các “tay  phù thủy Mác-Xít” thì trở thành Điều GIAN DỐI,  TRÁ NGỤY ngay  lập tức !!!), nhưng ngay tại các nước gọi là tiền tiến ngày nay, do bầu khí Văn Hóa Duy Vật MỘT CHIỀU, hình như không có điều gì thực sự còn được xem là Thiêng Liêng nữa ! (không kể đến khía cạnh “linh thiêng siêu nhiên” đặc thù của các Tôn Giáo).

Xưa kia bên Viễn Đông, các nhà Nho chân chính xem VƯƠNG ĐẠO (tương đương với DÂN CHỦ ngày nay) như một Đạo Sống được các Vị này theo đuổi suốt đời như một Lý Tưởng để Tu Thân cũng như để Phục… Continue reading

THẮP ĐUỐC UYÊN TÂM ĐI TÌM HỒN ỐC

Thư Hương

…..

IMG.990Theo Uyên Tâm thì Tiềm Thức là cõi mênh mông bao gồm rất nhiều chất liệu tâm thức của biết bao đời xưa chồng chất lại, nên có kinh nghiệm dài hơn cá nhân cũng như mãnh lực hơn sức cá nhân, nên thường tác động bên ngoài ý thức và ý muốn cá nhân, gọi được là Uy Linh (majestueux et puissant) có thể lẫn với cõi thần linh của tôn giáo. Bởi thế những Sơ Nguyên Tượng (archétypes) làm nên cơ cấu tâm thức để hướng dẫn tác động của bản năng: nó cùng một đợt với bản năng, khác chăng là bản năng thuộc bình diện sinh lý còn sơ nguyên tượng thuộc bình diện tâm thức: nó là một thứ ý tưởng trong cõi bản năng. Như thế chúng là những dạng thức, những ảnh hình hướng dẫn bản năng tác động. Bản năng bắt đầu tác động khi khởi lên trong tâm thức hình ảnh sơ nguyên tượng ám hợp cho tác động đó, rồi hình ảnh này lại trở nên động lực cho những động ứng khác của tác nhân.

Những sơ nguyên tượng hiện diện ngay từ buổi đầu tiên của đời sống và sẽ trì tồn mãi y như những bản năng, nên chính sơ nguyên tượng mới làm nên những Cơ Cấu của Tâm Thức, đó là phần Vô Thức nên cũng là nền tảng, vì vô thức có tính chất sinh động mạnh mẽ hơn hẳn ý thức. Vì thế đó là phần quan trọng cho sức khỏe cả thể xác lẫn tâm thần. Khi cơ cấu tiềm thức một người không ổn định thì sinh bệnh thống kinh có thể đến điên loạn, cần có y sĩ tâm phân giúp chữa trị. Nói về một dân… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Mười)

Lê Việt Thường

IMG.625LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT

                                                                                                  (Bài Mười)

TÂY PHƯƠNG VỚI NỀN DÂN CHỦ HÌNH THỨC ( Phần Ba)

Trước khi tiếp tục, chúng tôi mạn phép  tóm tắt một chút nội dung của bài viết tháng trước với cùng một đề tài nêu trên :

“Đại đa số các nhà bình luận chính trị đồng ý rằng các đảng phái Dân Chủ Xã Hội tại Âu Châu đang trên đà suy thoái,chỉ qua sự ước tính đầu tiên mà thôi thì  hiện tượng này bắt đầu ít nhất từ  khoảng hơn 10 năm nay, nhưng nếu bỏ công nghiên cứu  kỹ càng  hơn một chút thì có thể còn lâu hơn thế nữa, còn nếu đẩy công việc  nghiên cứu đến chỗ rốt ráo, thì có thể lên đến hơn nửa thế kỷ nay!

 Có nhiều nguyên nhân đưa đến trình trạng này. Nguyên nhân  đầu tiên là ngay từ đầu, DCXH dựa trên một lực lượng thợ thuyền mạnh với một mối liên hệ gần gũi với các tổ chức Nghiệp  Đoàn. Trong khi đó,  ngày nay, các đảng DCXH phải đi kiếm phiếu thêm ở các giới khác và các nghiệp đoàn mất dần ảnh hưởng vì có ít hội viên hơn trước cũng như vì ảnh hưởng của hiện tượng “Toàn Cầu Hóa”.

Có những lý do khác gây ra tình trạng nêu trên… Continue reading

ÂM MƯU XUYÊN TẠC “HUYỀN SỬ TIÊN RỒNG”

HAY

NHỮNG CHUYỆN “ĐỘNG TRỜI” LIÊN QUAN ĐẾN TÁC GIẢ “QUỐC TỔ HAI GIÒNG MÁU”

Lê Việt Thường

IMG.639LẠI những chuyện ĐỘNG TRỜI liên quan đến tác giả bài viết “Quốc Tổ hai giòng máu” (1) mà chúng tôi xin được trình bày dưới đây :

Chúng ta có thể nhận xét cũng như thể theo ý kiến của chính tác giả, trong các giai đọan viết lách của mình, tác giả có hai loạt hay loại bài mà Chủ Trương hoàn toàn TƯƠNG PHẢN với nhau mà lằn ranh phân chia là bài viết vừa đề cập ở trên.  Và sau đây là nguyên văn câu tuyên bố  của tác giả :

“VIẾT SAU: Quan điểm trình bày trong bài này có thể nói gần như bị đảo ngược, qua loạt bài “Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương” ra mắt suốt năm 2005 trên nhiều báo mạng……..” (2)

Chúng ta có thể thắc mắc và đặt câu hỏi TẠI SAO ?  Tại sao Tác Giả lại có nhu cầu  phải ĐẢO NGƯỢC  lại hoàn toàn Quan Điểm của mình ? Đến đây, chúng ta thử đưa ra vài giả thuyết để tìm hiểu:

1) Hoặc là tại vì Lý Thuyết, Dữ Kiện… đã thay đổi chăng ? Nhưng hình như Không Phải như vậy, vì tác giả có vẻ rất KỴ với các Lý Thuyết, Dữ Kiện…. Mới Mẻ trước cũng như  sau “hiện tượng” nêu trên, có lẽ vì  các khám phá mới mẻ nêu trên  đã đưa ra hoặc xác nhận  nhiều  điều như  Nguồn  Gốc  của Văn Minh  Viễn Đông bắt nguồn  từ Phương Nam,… Continue reading

MINH TRIẾT TRỐNG ĐỒNG: HỌA ĐỒ TÂM LINH DÂN TỘC VIỆT


…..

Minh Triết Trống Đồng 

Họa Đồ Tâm Linh Dân Tộc Việt

Đông Lan

…..

IMG.800Trống Đồng là một vấn đề có liên quan đến khảo cổ. Do đó bài trình bày về Trống Đồng của chúng tôi gồm có 2 phần chính:
Thứ nhất là Khảo Cổ Trống Đồng
Thứ hai là Minh Triết Trống Đồng

     Như chúng ta biết, Trống là một cổ vật chung ở miền Đông Nam Á, gồm cả các nước Tàu, Việt, Miến, Thái, Phi, Mã Lai, Nam Dương…mà trung tâm phát xuất lớn nhất là ở Việt nam. Trống xuất hiện ngay từ thời khuyết sử như trống đất, trống gỗ, trống đồng, trống cầu mưa, trống sấm, trống vu hích, trống cầm canh…

     Về cổ thư Việt, vì bị quân Tàu xâm lược lấy mất hết, không tìm được di tích. Những sách sử từ thế kỷ 14 trở đi có nhắc đến, và rất trân trọng. Trống thường được dùng trong tế lễ, các cuộc thề nguyền rất thiêng liêng, trọng thể.

Triết gia Kim Định mô tả rất chính xác ý nghĩa tôn quý của Trống:

Trống Là Tiếng Vọng của Linh Hồn Việt

IMG.215

Sử sách xưa của Trung Hoa từ thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, đã đề cập đến trống đồng của Việt Tộc, tuy với ngụ ý xuyên tạc văn hóa, nhưng đã nói lên sự sở hữu của Việt Tộc về Trống đồng. Năm 43, khi Mã Viện đánh Trưng Nữ Vương, đã thu hết trống đồng của ta để đúc ngựa mẫu, nên trống bị quên lãng dần, chỉ còn là đối tượng của sự thờ cúng. Tuy nhiên, khi Trần Lương Trung, sứ nhà Nguyên sang nước ta, đời vua Trần Nhân Tôn (1291),… Continue reading

PHÊ BÌNH LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT (Bài Chín)

Lê Việt Thường

IMG.625LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT

                                                                                                   (Bài Chín)

 

TÂY PHƯƠNG VỚI NỀN DÂN CHỦ HÌNH THỨC (Phần Hai)

IMG.495Trong bài viết tháng trước về “Vấn Đề Dân Chủ”,chúng tôi có lập luận rằng nếu căn cứ trên Lịch Sử nền Dân Chủ Tây Phương từ thời kỳ có “vụ án Dreyfus” (1894-1906) tại nước Pháp cách đây khoảng hơn 100 năm cho đến tận hôm nay tại Hoa Kỳ, một nước nổi tiếng là “Dân Chủ Nhất Hoàn Vũ”, thì  dưới vẻ Hào Nhoáng bên ngoài với đầy đủ các cơ chế chính trị như Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, mà nếu chỉ nhìn trên mặt nổi có vẻ đáp ứng tiêu chuẩn “Tam Quyền Phân Lập” của Montesquieu, (điều này áp dụng cho cả nước Pháp “thời Dreyfus” lẫn nước Mỹ ngày  nay), thì đối với cả hai trường hợp, nếu người quan sát có một cái nhìn tinh tế, sâu sắc hơn thì sẽ nhận ra rằng đó thực sự  chỉ  là một nền DÂN CHỦ HÌNH THỨC dựa trên Tương Quan Quyền Lực, Quyền Lợi  giữa  các “nhóm lợi ích đặc thù” (Special Interest) mà thôi, ĐI NGƯỢC lại với Phúc Lợi của đại đa số Người Dân trong hai quốc gia nói trên !

Ngoài ra, điều trên không chỉ là ý kiến riêng của chúng tôi, mà một  nhân vật nổi… Continue reading

Tìm Kiếm