ING.537

MỤC LỤC

Bài bình luận số 1:  Đảng Cộng Sản là gì?

Bài bình luận số 2:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc lập nghiệp như thế nào.

Bài bình luận số 3:  Chính quyền bạo lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Bài bình luận số 4:  Đảng Cộng Sản là lực lượng phản vũ trụ.

Bài bình luận số 5:  Giang Trạch Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi  dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công.

Bài bình luận số 6:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc phá hoại văn hóa dân tộc.

Bài bình luận số 7:  Lịch sử giết người của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Bài bình luận số 8:  Bản nguyên tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Bài bình luận số 9:  Bản tính lưu manh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

 

 

Tìm Kiếm