…..

Fritjof Capra

 ĐẠO CỦA VẬT LÝ

 THE TAO of PHYSICS

 Dịch Giả: Nguyễn Tường Bách

 

MỤC LỤC

 

Lời người dịchING.222
Lời nói đầu
Lời nói đầu (Bản in lần thứ hai)

Chương 1 :      Vật Lý Hiện Đại – Một Tâm Đạo
Chương 2 :      Biết và Thấy
Chương 3 :      Bên Kia Ngôn Ngữ
Chương 4 :      Nền Vật Lý Mới
Chương 5 :      Ân Độ Giáo
Chương 6 :      Phật Giáo
Chương 7 :      Tư Tưởng Trung Quốc
Chương 8 :      Lão Giáo
Chương 9 :      Thiền Tông
Chương 10:     Tính Nhất Thể của Vạn Sự
Chương 11:     Vượt trên Thế Giới Nhị Nguyên
Chương 12:     Không Gian – Thời Gian
Chương 13:     Vũ Trụ Động
Chương 14:     Không và Sắc
Chương 15:     Điệu Múa Vũ Trụ
Chương 16:     Cấu Trúc Đối Xứng Quark-Một Công án Mới
Chương 17:     Các Mẫu Hình Biến Dịch
Chương 18:     Sự Dung Thông

Lời Cuối

Điểm Lại Nền Vật Lý Mới
Tương Lai của Nền Vật Lý Mới
Tác Động của Cuốn Sách
Sự Thay Đổi Mẫu Hình
Ảnh Hưởng của Heisenberg và Chew
Những Mẫu Hình Mới trong Tư Duy Khoa Học
Phê Bình về Đạo của Vật Lý
Sư Phát Triển Hiện Nay Và Khả Năng Tương Lai

(Nguồn: Thư Viện Hoa Sen)

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

…..

 

 

 

Tìm Kiếm