…..

MỤC LỤC

Đò Dọc

img-081

(Tên truyện trước khi in sách: “Gái chợ về làng“)

Bình-nguyên Lộc

Kính tặng J.J. BERNARD, người sáng-tạo “kịch-thuyết ít lời“, mà vở kịch danh tiếng “CON ĐƯỜNG QUỐC-GIA SỐ 6“đã gợi hứng cho tôi.
B.N.L.

(Nguồn: Binhnguyenloc.com)

[Lãnh Vực]

Tìm Kiếm