Hai Bà Trưng ( 40 – 43 ) – Gương Sáng Lịch Sử Dân Tộc Muôn đời

Vũ Ngự Chiêu & Hòang đỗ Vũ

Cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng năm 40-43 được coi như trang đầu bi hùng của Việt sử dài theo cuộc chiến vệ quốc trường kỳ, liên lũy suốt hai thiên kỷ. Hàng năm, giỗ Hai Bà được cử hành ngày 6/2 lịch ta [hiện thay thế bằng ngày 8/3 TL, tức ngày Phụ nữ]. Trong khi đó, Phục ba tướng quân Mã Viện [Ma Yuan, 13TTL?-49] trở thành biểu tượng của

Tìm Kiếm