HỒI KÍ (ML1)

Nguyễn Hiến Lê

MỤC LỤC

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

 

PHẦN VI: GIAI ĐOẠN 1975 – 1981

Chương XXX –  CHẾ ĐỘ TẬP THỂ Ở MIỀN NAM

…..Cảm tình của tôi với kháng chiến

…..Ngày 30-04-1975

…..Chế độ mới :  Hành chánh.Tổ chức

……………           Tinh thần nhân viên

……….                  Tài chánh: Ngân hàng – Hưu bổng – Đổi tiền

………                 Kinh tế: Sản xuất-Nông nghiệp-Vùng kinh tế mới

………………..                                         Công nghiệp

………………..                     Phân phối: .Đánh tư bản-Chợ trời-Phân phối nhu yếu phẩm

……….                   Giáo dục – Văn hóa

……….                   Y tế – Tư pháp

……….                   Ngoại giao – Tôn giáo

(Nguồn : Diễn Đàn Thế Kỷ)

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

Tìm Kiếm