HỒI KÍ NGUYỄN HIẾN LÊ

MỤC LỤC

PHẦN I: SINH TRƯỞNG VÀ HỌC Ở BẮC (1912-34)
Chương I: Nơi sinh và tổ quán
Chương II: Tổ tiên
Chương III: Tuổi thơ
Chương IV: Những năm ở tiểu học
Chương V: Những năm ở trung học
Chương VI: Về Phương Khê học chữ Hán
Chương VII: Làng tôi thời đại nông nghiệp
Chương VIII: Từ khi bà ngoại tôi mất
Chương IX: Những năm ở đại học
PHẦN II: VÔ NAM LÀM VIỆC (1935-1955)
Chương X: Làm sở Thuỷ lợi Miền Tây
Chương XI: Đời công chức ở Sài Gòn
Chương XII: Ba lần ra Bắc
Chương XIII: Tôi tập viết
Chương XIV: Việt Nam từ đầu thế kỉ đến thế chiến thứ nhì
Chương XV: Thế chiến thứ nhì
PHẦN III: TRONG CHIẾN TRANH VIỆT-PHÁP (1945-1954)
Chượng XVI: Tản cư về Tân Thạnh
Chương XVII: Các cuộc thương thuyết Việt-Pháp
Chương XVIII: Tôi qua Long Xuyên
Chương XIX: Pháp sa lầy và thua ở Bắc Việt
PHẦN IV: NAM BẮC CHIA HAI – CHIẾN TRANH VIỆT-MĨ (1954-1975)
Chương XX: Lập lại cuộc đời
Chương XXIII & XXIV: Gia đình tôi
PHẦN V: CHUYỆN LÀM VĂN HOÁ (1954-1975)
Chương XXV: Nhờ đâu tôi viết được nhiều?
Chương XXVI & XXVII: Hai chục năm làm việc tích cực
Chương XXVIII: Tôi tự nhận định tác phẩm của tôi
Chương XXIX: Bạn xa gần
PHẦN VI: TỪ NGÀY GIẢI PHÓNG (1975-1980)
Chương XXXIII: Lại tiếp tục viết
…..
Nguồn: Vnthuquan
Đánh máy: Goldfish
Nguồn: Nhà xuất bản: Văn học – Năm xuất bản: 1993
http://www.thuvien-ebook.com
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 1 năm 2010
…..
Tìm Kiếm