Huyền Việt Sử Ca

Kể từ thời mở Viêm Bang,

Sơ đầu có họ Hồng Bàng mới ra.

Cháu đời Viêm Đế thứ ba,                          (1)

Nối dòng Hỏa Đức gọi là Đế Minh.               (2)

Quang phong khi giá nam hành,                  (3)

Hay đâu Mai Lĩnh duyên sinh Lam Kiều.      (4)

Vụ Tiên vừa thủa đào yêu,                          (5)

Xe loan nối gót tơ điều kết duyên.               (6)

Dòng thần sánh với người tiên,

Tinh anh nhóm lại, thánh hiền nói ra.

Phong làm quân trưởng nước ta,                 (7)

Tên là Lộc Tục hiệu là Kinh Dương.

Hóa cơ dựng mối luân thường,                     (8)

Động đình sớm kết với nàng thần long.          (9)

Bến hoa ứng vẻ lưu hồng.                           (10)

Sinh con là hiệu Lạc Long trị vì.                    (11)

Lạc Long lại sánh Âu Ky,                             (12)

Trăm trai điềm ứng hùng bi lạ thường.          (13)

Quy sơn, quy hải khác người biệt ly.            (14)     

Lạc Long về chốn Nam thuỳ,

Âu Cơ sang nẻo Ba Vì Tản Viên.

Chủ trương chọn một con hiền,                    (15)

Sửa sang việc nước nối lên ngôi rồng.

Hùng Vương đô ở Châu Phong,                   (16)

Ấy nơi Bạch Hạc hợp dòng Theo giang.

Đặt tên là nước Văn Lang,

Chia mười lăm bộ bản chương cũng liền.

Tìm Kiếm