…..

HUYẾT HOA

…..

X.Y.Thái Dịch Lý Ðông A

…..

Ta sống cả một muôn năm ở trong ta
Lấy sức ngầm đó đứng lên chuẩn bị cho thời đại 2000.
X.Y. Thái Dịch Lý Ðông A

…..

CHÂN NGÔN

…..

 

-Cuộc Duy Dân Cách Mạng của nòi Việt muốn là một “Kultur Kampf” cho nhân loại nguyên tắc toàn thế giới.

SỨ MỆNH THANH NIÊN CÁCH MẠNG:

-Mỗi thời đại trong dòng sống của lịch sử hoạt động như thế, phải có một tuổi ra cầm nắm lấy sức chủ và làm cán cốt cho đời sống chung hết thảy.

-Mỗi thế hệ cũ phải biết thời cơ lui về một bản vị có ích chung. Mỗi thế hệ mới phải biết nắm thời cơ tiến lên ngôi báu của thời đại mới mà chỉ huy và làm tròn sứ mệnh mới.

-Mỗi thế hệ dự bị phải thâu tóm hết những trí tuệ và kinh nghiệm cũ; trau giồi cho mình tất cả những điều kiện cần yếu cho nhiệm vụ tương lai của mình, để sắp sẵn ra nối liền dây tiến hóa.

-Chỉ có thế hệ thực tiền tiến mới đủ đại biểu được tương lai

– Chỉ có tầng cấp thực đa số mới đủ đại biểu được dân tộc.

-Tương lai tỏ lộ trong óc mới của thời đại và viễn kiến.

-Thế hệ của thanh niên và tầng cấp 98% của quốc dân Việt chính là đáy tầng của dân tộc Việt.

-Phải nắm giữ lấy sức chủ của cách mạng, điều khiển được sức phụ của cách mạng, kiến thiết và dự liêu một văn minh mới.

-Lấy vũ lực ra cứu quốc nghĩa là đem sắt, lửa với máu mình ra tranh đòi lấy chủ quyền của tự mình được tự do, dùng ý chí của mình đối với đất đai, dân chúng, việc làm, đường đi và vận mệnh của tự mình. Không đổ máu, tuyệt không xoay chuyển được thời đại.

CÁCH MẠNG, CHÍNH TRỊ, LÃNH ÐẠO:

-Cố nhiên hoàn cảnh và kinh tế xúc tiến cái biết nhưng mà cái biết phải lãnh đạo hoàn cảnh và kinh tế. Lý luận phải lãnh đạo được thực hành, mà thực hành phải xúc tiến, chứng minh và tu chỉnh lý luận.

-Lãnh tụ phải có ba đức tính: Có thể là nhà lý luận đồng thời là nhà hành động và nhà tổ chức, không thể thì không được.

-Nuôi tâm sinh thiên tài.

-Nuôi óc sinh nhân tài.

-Nuôi thân sinh nô tài.

-Dân tộc ta cần những thanh niên rất thuần túy và sung thực, đem ra làm trọn vẹn hai tầng chức vụ của thời đại là cách mạng và kiến thiết.

…..

X.Y. Thái Dịch Lý Ðông A

Gió Ðáy thuộc Duy Dân Học Xã
xuất bản lần thứ nhất tại Sài Gòn, Việt Nam
ngày 7 tháng 10 năm 1969 (Kỷ Dậu 4848 tuổi Việt)

Quay Trở Về

 

Tìm Kiếm