…..

HUYẾT HOA

…..

X.Y.Thái Dịch Lý Ðông A

…..

I-HUYẾT HOA

…..

6-MẶC ĐỊCH

…..Người ấy là người đầu nện gót ra cứu đời. Vũ trụ đối với người ấy chỉ là một thể hệ của thực dụng lý tắc, có ý nghĩa giá trị và hiệu dụng thực tiễn cho loài người, cho số đông nhiều nhất trong loài người, cho những người vất vả làm lụng để tìm kiếm ănmặc cho xã hội. Những thứ ấy và chỉ những thứ ấy là hợp với quy luật tự nhiên và đúng với ý chí nhân đạo.

…..Nó cũng là một chế hạn của hoàn cảnh đời sống dân Tàu muốn rằng giai cấp trung dung sẽ tập đại thành lại mà làm Tông Chủ của lịch sử “vạn thế chi vương”. Mặc Tử đối đầu với Dương Chu chỉ là cái tổng hòa của những mồ hôi róc rách chảy vào những tấm lòng nói tiếng của lao động giả. Mặc Tử là đại biểu trong đấu tranh xã hội của giai cấp ấy rất thích đáng với giai cấp của mình, thời đại mình.

…..Sự chia rẽ của Chiến Quốc là ở cái lũng đoạn của các hạng người đặc quyền. Như nếu người ta biết “thượng đồng” thế giới mới “đại đồng” được. Người ta có mang ra thực tiễn “kiêm ái” thì loài người mới thực “thân ái” được.

…..Chiến tranh phải tiêu diệt bằng tiết kiệm công thế, cũng có thể ứng dụng nguyên tắc đó vào kháng chiến được để đi đối với “phi công” nghĩa là lợi thế giữ tích cực. Tất cả các giai cấp đặc quyền phải bỏ hết những phù hoa, xa xỉ và phù diễn để đem đời sống lại cho ngang với dây thủy bình của đại chúng. Những bất bình của xã hội phải phá tan bằng nhân ái hay bất đắc dĩ bằng thủ đoạn vũ lực của nhân ái. Mặc Tử để cứu sống, đã đi bộsuốt đêm ngày, mười buổi sang Sở, mang trí thức và học vấn xác thực của mình về tựnhiên với máy móc ra phá tan súy đồ của Sở trước, mang tinh thần hy sinh của tự mình và học trò ra tiêu diệt tai vạ của chiến tranh sau. Chỉ có hy sinh và chiến tranh để tiêu diệt chiến tranh, chỉ có lý tưởng tối cao, chân, thiện, mỹ, kỷ luật và hiệp nghĩa ra phá tan được bất bình.

…..

X.Y. Thái Dịch Lý Ðông A

…..
Gió Ðáy thuộc Duy Dân Học Xã
xuất bản lần thứ nhất tại Sài Gòn, Việt Nam
ngày 7 tháng 10 năm 1969 (Kỷ Dậu 4848 tuổi Việt)

 

Quay Trở  Về

 

 

 

Tìm Kiếm