…..

KHÁNG THƯ VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO 2015

của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

INK.088

            Kính gởi:

– Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

– Quý Chức sắc và Tín đồ mọi Tôn giáo tại Việt Nam.

– Quý Cơ quan Nhân quyền Quốc tế.

Vào ngày 17-04-2015, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gởi đến 62 Tổ chức Tôn giáo Dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2015 (LTNTG) kèm một văn thư yêu cầu góp ý kiến quanh Dự thảo này và phải gởi về trước ngày 05-05-2015.

Đứng trước sự kiện và văn bản này, Hội đồng Liên tôn VN -quy tụ nhiều chức sắc của 5 tôn giáo lớn có mục đích tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền- có những nhận định và khẳng định như sau:

            1- Những nhận định:

a- Việc gởi tới các Tổ chức Tôn giáo mà nhà nước đang công nhận một văn bản pháp luật quá dài, nhưng thời gian góp ý quá ngắn thể hiện sự coi thường các Tôn giáo, kỳ thị một số Tôn giáo khác, vừa là một âm mưu áp đặt lên tín đồ ý muốn của đảng Cộng sản.

b- Làm sao một Nhà nước vô thần và những viên chức không có kinh nghiệm tâm linh tôn giáo –thậm chí thuộc bộ Công an- lại lập luật cho người có tín ngưỡng và cho niềm tin tôn giáo?

c- Dự thảo LTNTG vẫn tiếp tục cơ chế xin-cho, với đủ mọi loại giấy phép, nhằm mục đích kiểm soát, khống chế, lũng đoạn các Giáo hội, giới hạn tự do tôn giáo một cách nghiêm ngặt hơn nữa.

d- Dự thảo LTNTG có rất nhiều từ ngữ và điều khoản mơ hồ tạo cơ hội để nhà cầm quyền và các viên chức địa phương tha hồ giải thích tùy tiện nhằm cấm cản hay thậm chí đòi hối lộ.

e- Dự thảo LTNTG có rất nhiều điều khoản mâu thuẫn với nhau, và nhất là mâu thuẫn với Công ước Quốc tế về các quyền Chính trị và Dân sự (điều 18) cũng mâu thuẫn với Hiến pháp 2013 (điều 24).

            2- Những khẳng định:

a- Các tôn giáo phải được tự do thành lập và tự động sinh hoạt, phải được thừa nhận tư cách pháp nhân, phải được xem như là các tổ chức xã hội dân sự độc lập, mà không phải chờ “giấy phép công nhận” của nhà cầm quyền.

b- Các tôn giáo phải được quyền độc lập trong việc tổ chức nội bộ về nhân sự và cơ cấu như: chiêu sinh huấn luyện cho người tu hành, tấn phong, bổ nhiệm, thuyên chuyển các chức sắc; trong việc hình thành, sắp xếp các cơ cấu như chốn tu trì, trường đào tạo, lãnh địa hoạt động….

c- Các tôn giáo phải được tự do truyền bá giáo lý cho mọi người, góp phần giáo dục giới trẻ và có quyền tham gia các hoạt động y tế, từ thiện xã hội. Đồng thời, các tôn giáo phải được tự do lập nhà in, nhà xuất bản, đài phát thanh, đài truyền hình, trang mạng riêng để phục vụ các nhu cầu tôn giáo.

d- Các tôn giáo phải được quyền tư hữu đất đai, được tự do nhận tặng, mua bán, trao đổi bất động sản, được mở rộng hay thu hẹp cơ sở tùy theo nhu cầu tôn giáo của mình

e- Các tôn giáo phải được tự do liên lạc với đồng đạo hay với các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài, tự do gởi thành viên của mình ra ngoại quốc để tiến hành các hoạt động liên quan đến Giáo hội mình dù ở quốc nội hay hải ngoại.

Mọi quyền và mọi tự do trên đây hoàn toàn không thấy có trong LTNTG!

            Kết luận

Các tôn giáo tự bản chất là những tập thể bao gồm nhiều tín đồ và mọi tín đồ đều là những công dân bình đẳng. Họ có các quyền và nghĩa vụ như mọi công dân khác. Những quyền và nghĩa vụ này được xác định trong Hiến pháp và các bản văn dưới luật hình thành theo tinh thần tự do dân chủ, phù hợp với các Công ước quốc tế về nhân quyền.

Chính vì thế, trong tư cách những lãnh đạo tinh thần đang đấu tranh cho tự do độc lập của tôn giáo cũng như cho nhân quyền và dân quyền của đồng bào, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ toàn văn và mọi điều khoản LTNTG mà nhà cầm quyền Việt Nam đã soạn thảo bất chấp ý kiến của các tôn giáo, nhằm mục đích dùng bạo lực hành chánh tiêu diệt tôn giáo ngõ hầu củng cố quyền lực độc tài toàn trị của đảng CS.

            Làm tại Việt Nam ngày 10 tháng 5 năm 2015

Các chức sắc trong Hội đồng Liên tôn VN đồng ký tên.

 

Công Giáo:

– Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)
– Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)
– Linh mục An-tôn Lê Ngọc Thanh (điện thoại: 0993.598.820)
– Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)

Phật Giáo:

– Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)
– Thượng tọa Thích Viên Hỷ (điện thoại: 0937.777.312)

Tin Lành:

– Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)
– Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464)
– Mục sư Đinh Thanh Trường (điện thoại: 0120.2352.348)
– Mục sư Nguyễn Hồng Quang (điện thoại: 0978.207.007)
– Mục sư Phạm Ngọc Thạch (điện thoại: 0912.000.709)
– Mục sư Nguyễn Trung Tôn (điện thoại: 0162.838.7716)
– Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)
– Mục sư Lê Quang Du (điện thoại: 0121.2002.001)

– Mục sư Đinh Diêm (điện thoại: 0169.237.4741)

Cao Đài:

– Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)
– Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)
– Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719)

Phật Giáo Hòa Hảo:
     
– Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng (điện thoại: 0199.2432.593)
– Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)
– Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)
– Ông Tống Văn Chính (điện thoại: 0163.574.5430)

…..

LETTER OF PROTEST AGAINST THE LAW ON THE RELIGION 2015

Of the Interfaith Council of Vietnam

            To:     

 – The Vietnamese people in Vietnam and overseas.

– The dignitaries and the faithful of all the religions in Vietnam.

– The international organizations of Human Rights

On the 17th of April, 2015, the Government Department of Religions sent to 62 religion organizations the 4th Draft of the Law on the Religions (LOR), enclosing a letter to request their opinions which are supposed to be sent back before the 5th of May, 2015.

On this occasion, the Interfaith Council of Vietnam, consisting of the dignitaries of five big religions for the purpose of struggling for the religion freedom, democracy and human rights, would like to present the following comments and requests:

 1. Some comments
 • The fact that the government sent the acknowledged religions a too long law document but allowed them a too short time to give their opinions shows the government’s contempt for the religions, religious discrimination and a plot to force the religions to do what the communists want.
 • How can a law on the religious believers made by an atheist government and the officials without religious spiritual experience, even the officials of the Police Ministry?
 • LOR continues to apply the asking-giving system in which too many kinds of applications are required for the purpose of controlling, restraining and cornering the religions, limiting the religion freedom more strictly.
 • LOR has been composed with a lot of ambiguous terms and articles which can be freely explained and applied by the local authorities. This will cause prevention of religious practice and help the official to commit bribery.
 • LOR contains a lot of contradictory articles, especially these articles contradict the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 18), and contradict the Constitution of Vietnam (Article 24).
 1. Our requests:
 • The religions must be freely founded and must do their activities themselves. Their legal entity must be acknowledged, and they must be considered as independent civil organization without waiting for the “license” of the government.
 • The religions must be independent to organize their personnel and structure such as admitting and training their religious, ordaining, assigning, transferring their dignitaries, building and organizing their structure: monasteries, training schools, areas etc.
 • The religions must be free to publicize their doctrine, contribute to educating young people, take part in health and charity activities. At the same time, the religions must have the rights to establish their publishing and printing houses, radio and television stations, websites to meet their needs.
 • The religions must have the possession of the land. They must be free to give, receive, buy, sell and exchange real estates, to widen or narrow their buildings according to their needs.
 • The religions must have freedom to communicate with their faithful or other individuals and organizations in other countries, to send their members abroad to carry out their activities.

The above rights and freedom are not found in the Draft of the Law on the Religions!

            Conclusion:

The religions are naturally the organizations consisting of many faithful and the faithful are the citizens with equality. They have rights and duties as other citizens. These rights and duties are confirmed in the Constitution of Vietnam and other sub-law documents according to the freedom and democracy spirit suitable of the international conventions on the human rights.

Thus, as the spiritual leaders who are struggling for the freedom and independence of the religions as well as the human rights and civil rights of our people, we totally rebut the whole text and every article of the Draft of the Law on the Religions that the Vietnam government has composed with the purpose of using administrative violence to eliminate religions so that they can consolidate the dictatorship of the Vietnam communist party.

            Vietnam, May 10, 2015

            The Interfaith Council of Vietnam

            Catholic:
– Reverend Peter Phan Văn Lợi (phone: 0984.236.371)
– Reverend Joseph Đinh Hữu Thoại (phone: 0935.569.205)
– Reverend Anthony Lê Ngọc Thanh (phone: 0993.598.820)
– Reverend Paul Lê Xuân Lộc (phone: 0122.596.9335)

            Buddhist:

– Venerable Thích Không Tánh (phone: 0165.6789.881)
– Venerable Thích Viên Hỷ (phone: 0937.777.312)

            Protestants:

– Pastor Nguyễn Hoàng Hoa (phone: 0121.9460.045)
– Pastor Đinh Uỷ (phone: 0163.5847.464)
– Pastor Đinh Thanh Trường (phone: 0120.2352.348)
– Pastor Nguyễn Hồng Quang (phone: 0978.207.007)
– Pastor Phạm Ngọc Thạch (phone: 0912.000.709)
– Pastor Nguyễn Trung Tôn (phone: 0162.838.7716)
– Pastor Nguyễn Mạnh Hùng (phone: 0906.342.908)
– Pastor Lê Quang Du (phone: 0121.2002.001)

– Pastor Đinh Diêm (phone: 0169.237.4741)

…..
            Cao Đài:
– First Master Hứa Phi (phone: 0163.3273.240)
– First Master Nguyễn Kim Lân (phone: 0988.971.117)
– First Master Nguyễn Bạch Phụng (phone: 0988.477.719)

…..
            Hòa Hảo Buddhist:
– Mr. Lê Quang Liêm, Chairperson (phone: 0199.2432.593)
– Mr. Lê Văn Sóc (phone: 096.4199.039)
– Mr. Phan Tấn Hòa (phone: 0162.6301.082)
– Mr. Tống Văn Chính (phone: 0163.574.5430)

[Lãnh Vực]  

Tìm Kiếm