LẠC LONG QUÂN VÀ BÀ ÂU CƠ

Huy Việt

HOANG ĐƯỜNG HAY GIÁO HÓA ?

IMG.639Dù sự tích Bà Âu Cơ đẻ bọc trăm trứng  không phải sự thực, chúng tôi vẫn cho rằng đó là một sự tích rất hay, rất lý thú bởi nó nêu một tinh thần cao đẹp và hàm chứa một triết lý siêu việt,

Khi Vua Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ chia con và chia đất để các con ra sinh cơ lập nghiệp thì Vua Hiền đã nhìn thấy rõ điều này: Nếu Bách Việt đoàn kết thì không một dân tộc nào thắng nổi. Nhưng nếu chia rẽ thì sẽ bị diệt vong.

Nên mang bọc trăm trừng phổ truyền trong Bách Việt với mục đích giáo hóa tinh thần đoàn kết dân tộc, nêu cao tình nghĩa  tương thân tương ái, tình nghĩa thiêng liêng giữa các đồng bào vậy.

Sư tích ấy thật là thâm thúy và có tác dụng giáo hóa mãnh liệt , nhờ đó mà cho đến nay và mãi mãi về sau, dân tộc Việt có được tinh thần đoàn kết tương thân cao độ, tinh thần ấy muôn đời bất diệt.

Đọc lịch sử nước nhà, từ thời Bắc thuộc đền thời thực dân, đế quốc thống trị, chúng ta đã nhận thấy rõ tinh thần đoàn kết keo sơn của dân tộc ta. Quân xâm lăng đã dùng bao nhiêu mưu sâu kế hiểm, xui nguyên dục bị để  reo rắc bất hòa trong dân tộc ta, gây cảnh tương tàn. Khi nội bộ cò mầm rối ren, chúng tràn vào xâm lăng, nhưng khi chúng thấy dân ta đoàn kết thì chúng vẫn e dè . Nhiều giai đoạn trong lịch sử Việt Hùng đã chứng minh điều đó.

Về mặt triết lý, sự tích trăm trứng của Bà Âu Cơ tương trưng thuyết Đại Đồng Tiểu Dị Rồng Tiên. Đại Đồng là bản tính chung của người. Tiểu Dị  là bản chất riêng của mỗi người, bản tính bản chất ấy tuy riêng nhưng vẫn điều hòa với nhau theo luật tự nhiên.

Một bọc tượng trưng Thái Cực – Đại Đồng

Trăm Trứng tượng trưng Quẻ Hào – Tiểu Dị.

Quẻ Hào nằm trong Thái Cực cũng như Tiểu Dị nằm trong Đại Đồng luôn luôn hòa hợp. Vũ trụ tuần hoàn sinh sinh hóa hóa, trường tồn vĩnh cữu là do định luật Thái Hòa của Trời Đất.

Triết lý Đại Đồng Tiểu Dị là triết lý nhân sinh hòa hợp, tương thân tương ái, dậy ta chấp nhận tính dị biệt của mỗi người để sống vui đẹp thuận hòa và để khuyến khích trăm hoa đua nở. Có mỗi người một vẻ thì cuộc đời mới không nhàm chán và sư phát triển mới toàn diện.

Để kết luận: Sự tích Bà Âu Cơ đẻ bọc trăm trứng cũng như những chuyện cổ tích khác của dân tộc ta là những chuyện rất có ý nghĩa, có tác dụng giáo hóa rất thâm thúy.

Phổ truyền, giảng giải và đề cao những sự tích đó trong dân gian  nhất là trong giới thanh thiếu niên là một trách nhiệm chung của những người yêu nước thương nòi.

Không riêng gì trong dân tộc ta, mà ở những dân tộc văn minh khác, những chuyện cổ tích đều là chuyện thần tiên hoang đường có ý nghĩa giáo dục, giáo hóa, cho nên những bậc thức giả có tinh thần dân tộc thường đem chuyện cổ tích kể lại và giảng giải cho giới bình dân nghe, vừa học hỏi vừa giải trí.

Các ông bà trong những gia đình nề nếp thường kể chuyện cổ tích cho các con cháu nghe trong lúc thanh nhàn cũng do mục đích đó

HUY VIỆT Trần Văn Hợi

(Nguồn: Tâp San Tư  Tưởng số 13)

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm