LUCY’S PLACE IN EVOLUTION

Bảo Tàng Viện Houston

ĐỊA VỊ CỦA LUCY TRONG LÃNH VỰC TIẾN HÓA

[gview file=”https://minhtrietviet.net/media/LucysPlaceinEvolution.ppt” height=”500″ width=”620″ save=”0″]


Tìm Kiếm