MÂY CHIỀU
Ảnh của Nguyễn Ngọc Danh
VĂN LANG VŨ BỘ
Với trời -Với gió hiu hiu
Với mây lồng lộng -Với chiều đồi Tây
Với rừng – Với suối – Với cây
Hồn tôi Chúa đổ tràn đầy ơn thiêng
Với trang kinh – Với thánh hiền
Với đền miếu cổ – Với niềm hoài mong
Với Kim Định – Với trống đồng
Hồn tôi vũ bộ trên giòng sử xưa.   

         Ngọc Danh

.

.[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm