SỰ THẬT VỀ GIẢI THƯỞNG MAGSAYSAY

TỔNG-THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM GIAN+DỐI

 

Tiếp theo bài-viết về các “tài-liệu” phịa liên-hệ được phổ-biến lâu nay.

 

 

IV

 

TÔI ĐI TÌM SỰ THẬT

   

            Tôi tra-cứu nhiều nguồn tài-liệu, thấy trong Từ-Điển Bách-Khoa Wikipedia có danh-sách các vị được Giải Lãnh-Đạo Magsaysay từ năm thành-lập 1957 (phát Giải từ năm 1958) trở về sau:

 

 

 

 

Rõ-ràng: trong thời Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa (1956-1963) thì không có người Việt-Nam nào được giải, nhất là về Lãnh-Đạo Chính-Quyền.

 

Mãi đến sau ngày Cách-Mạng 1-11-1963 mới có người Việt-Nam được giải:

Về Phục-Vụ Quần-Chúng thì có Linh-Mục Augustine Nguyễn Lạc Hóa của Việt-Nam Cộng-Hòa được giải vào năm 1964.

Về Báo-Chí, Văn-Chương, và Nghệ-Thuật Truyền-Thông Sáng-Tạo thì có Giáo-Sư Tôn Thất Thiện của Việt-Nam được giải vào năm 1968 (nhưng họ gắn nhầm vào mục quốc-tịch của Ông Tôn Thất Thiện lá cờ nền đỏ sao vàng của CSVN):

 

         

Tôi [Lê Xuân Nhuận] đã chỉnh lại cho đúng: nhân-vật được Giải Lãnh-Đạo Magsaysay (Nobel của Á-Châu) năm 1968 là công-dân của Việt-Nam Cộng-Hòa(Nam Việt-Nam):

 

 

 

Riêng về Đức Đạt-Lai Lạt-Ma của Tây-Tạng (Tây-Tạng [Tibet] đã bị Cộng-Sản Trung-Hoa xâm-chiếm từ năm 1951 và Ngài đã phải lưu-vong từ năm 1959), tài-liệu liên-hệ ghi rõ là Ngài đã được Giải Magsaysay về Lãnh-Đạo Quần-Chúng vào năm 1959.

Giải này mỗi năm chỉ chọn một người cho mỗi lãnh-vực; vậy thì, trong năm 1959 (như các tác-giả Lê Châu Lộc [qua Nguyễn Văn Minh], Huỳnh Văn Lang,Bảo Mai, cùng các nhà-mạng “vinh danh QLVNCH” và “Vietland” đã đề-cập) đã có Đức Đạt-Lai Lạt-Ma và nhiều người khác nhận rồi, không thấy có tên Tổng-Thống Ngô Đình Diệm.

Còn về năm 1962 (theo Ông Lê Châu Lộc [qua tác-giả Song Lê]) thì năm đó cũng đã có nhiều người khác lãnh rổi, mà không có tên của người Việt-Nam nào.

 

Giải Magsaysay có giá-trị ở tầm-vóc quốc-tế, và vẫn tồn-tại cho đến ngày nay.

Linh-Mục Nguyễn Lạc Hóa cũng như Giáo-Sư Tôn Thất Thiện dù sao cũng còn thấp cấp hơn tổng-thống một nước Cộng-Hòa.

Nếu Tổng-Thống Ngô Đình Diệm mà thật-sự đã có nhận Giải ấy thì, trong danh-sách phổ-biến chính-thức và công-khai, không ai có thể quên ghi tên ông, là danh-tánh của một Nguyên-Thủ Quốc-Gia.

 

 

SƠ-KẾT

  

            Cứ theo các “tài-liệu” đã được phổ-biến rộng-rãi lâu nay mà tôi đã trích dẫn trên, thì:

1= Tổng-Thống Ngô Đình Diệm đã trả lời “một vị Thượng Tọa” tại “một ngôi chùa nọ”:

“Đức Đạt Lại Lạt Ma vừa rời Tây Tạng lưu vong, bôn ba cực khổ ở Nepal và miền Bắc Ấn Độ. Tôi được tin rất thương xót, nên sẵn có số tiền vừa nhận được của Viện Magsaysay thưởng cho một vị lãnh đạo xuất sắc trong năm của miền Á Châu Tụ Do, tôi vội vã gởi Ngài để chi dùng khi gặp nạn…”

(Trích lời của Ông Lê Châu Lộc, qua Ông Song Lê)

2= Tổng-Thống Ngô Đình Diệm đã trả lời “Thượng Tọa trụ trì” tại “một Ngôi chùa nọ”:

Tôi có nhận được giải thưởng Leadership Magsaysay 10.000 đô la… Gặp lúc Đức Đạt Lai Lạt Ma… đang gặp hoạn nạn… Tôi có nhờ Thủ Tướng Nerhuchuyển số tiền này cho ngài, nhưng ông khước từ, có lẽ ông ngại mất lòng Trung cộng, nên tôi đã phải tìm đường khác chuyển số tiền cho ngài…”

(Trích lời Ông Lê Châu Lộc, qua Ông Nguyễn Văn Minh)

            3= Tổng-thống Ngô Đình Diệm đã cho Ông Huỳnh Văn Lang biết là [Tổng Thống Diệm] “đã gửi qua New Delhi, bảo Ông Đỗ Vạn Lý đang làm Tổng Lãnh Sự, tìm thể gửi tặng Đức Dalai Lama Tây Tạng đang tỵ nạn ở Ấn Độ…”

(Trích từ hồi-ký  “Nhân Chứng Một Chế Độ của Ông Huỳnh Văn Lang)

            4Tổng-Thống Ngô Đình Diệm đã trả lời “Thượng Tọa Thích Thiện Hòa” tại “Chùa Ấn Quang” [VỀ việc đã tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma một số tiền lớn]:

Tôi có nhận được Giải thưởng Leadership Magasaysay 15.000 đô la, (giải thưởng dành cho người lãnh đạo xuất sắc tại Á Châu)… Gặp lúc này, Đức Đạt Lai Lạt Ma… đang gặp nạn, phải sống lưu vong, cần nhiều sự giúp đỡ…”

(Trích từ nhà-mạng của Bảo Mai)

5= Khi thì Tổng-Thống Ngô Đình Diệm nói là 10.000 đô la, lúc thì ông nói là 15.000 đô la.

(Cũng thế, về sau, khi kể lại chuyện này, mỗi người lại tả một cảnh, một cách, một thời-điểm, một ngân-khoản khác nhau…)

V.v…

 

 

CHUNG-KẾT

 

 

          Tôi đã liên-lạc với Tổ-Chức “RAMON MAGSAYSAY AWARD FOUNDATION” (Quỹ Tài-Trợ Giải Lãnh-Đạo Ramon Magsaysay) ở Phi-Luật-Tân thì được vị Chù-Tịch là Bà Carmencita T. Abella phúc-đáp bằng văn-thư sau đây:

 

 

 

 

 

Tạm dịch:

QUỸ TÀI-TRỢ GIẢI LÃNH-ĐẠO RAMONMAGSAYSAY

Ngày 4 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi Ông Nhuận Xuân Lê

. . . . .

 

Thưa Ông Lê,

 

Chúng tôi đã nhận được thư của ông hỏi xem cố Ngô Đình Diệm, cựu tổng-thống của Việt Nam từ năm 1955 đến năm 1963, có được cấp Giải Lãnh-Đạo Ramon Magsaysay hay không.

 

Xin trả lời để ông biết là cựu Tổng-Thống Diệm không phải là một nhân-vật được cấp Giải này. Ông vui lòng dò tìm trong danh-sách đầy-đủ các vị được cấp Giải này từ năm 1958 cho đến năm 2012 tại trang mạng http://www.rmaf.org.ph.

 

Cám ơn ông và mong là thư phúc-đáp này đã làm sáng tỏ mọi việc.

 

Kính thư,

 

CARMENCITA T. ABELLA

Chủ-Tịch

 

 

TỔNG-KẾT

 

 

Không trúng Giải mà nhận là có trúng Giải (dựa hơi việc làm tốt đẹp của người khác), là dối-trá.

Dối-trá về cả một giải thưởng quốc-tế, về cả một nhân-vật lãnh-đạo Phật-Giáo ngoại-quốc (cố ý tỏ ra là ngay Phật-Giáo ngoài nước mà mình cũng còn ủng-hộ huống gì Phật-Giáo trong nước), là có gian-ý.

Vậy thì:

 

TỔNG-THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ MỘT KẺ GIAN+DỐI

 

LÊ XUÂN NHUẬN  

 

Tìm Kiếm