Tam Tự Kinh 三 字 經 Tân Biên

Việt Nhân

Đây là sách khai tâm cho trẻ em, sách này có tên là Tam Tự Kinh tức là Kinh có 3 chữ rất dễ học thuộc lòng, đây là Minh triết để ghi sâu vào tâm khảm các em, lúc trí óc còn trong trắng, để nhớ suốt đời. Đây là tư tưởng chỉ đạo cho đời sống con Người Á Đông.

Chúng tôi dựa theo những sự khai quật không tiền khoáng hậu vể nền Văn hoá Đại chủng Việt của Triết gia Kim Định để dẫn giải các bài của Kinh.  Rất nhiều chỗ rất khác với những sự giải thích của Hán Nho mà người Tàu đã truyền bá cho Tổ tiên ta.

Sở dĩ chúng tôi dùng đến Tam Tự Kinh là vì đây là Kinh điển chung cho cả đại chủng Việt toàn Đông Á, không riêng gì Tàu.  Khi người Tàu thôn tính hầu hết đại chủng Việt, bèn thâu lấy luôn cả nền văn hoá phương Nam, công thức hoá thành Kinh điển, rồi tìm cách làm cho người Việt quên gốc, để độc chiếm lấy nền văn hoá đó.   Nhà Hán đã cạo sửa, xen dậm và xuyên tạc nền Văn hoá “ khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo “ của nên Văn Hoá Nông nghiêp phương Nam thành văn hoá “ Dĩ cường lăng nhược “ của nền Văn Hoá Du mục phương Bắc để phò các chế độ chuyên chế.

Tìm Kiếm