Tam Tự Kinh 三 字 經 Tân Biên

Việt Nhân


Từ trước tới nay nhiều người ta đã không phân biệt được Hán Nho và Việt Nho, nên khi nói đến Nho là liền có ý nghĩ Nho giáo là quê mùa và lạc hậu, nên có thái độ khinh miệt, xa lánh.
Cha ông ta đã theo Hán Nho, giải nghĩa các chữ Nho bằng những từ mà không rõ nghĩa, như chữ Chi là chưng , Sở là thưở . . . , không biết lúc trước người ta có hiểu không, nhưng nay thì chúng ta đành chịu, và cách giải nghĩa một số câu văn cũng rất mơ hồ, chẳng rỏ ý nghĩa đích thực ra sao – Khi giảng nghĩa các câu, chúng tôi cố đem những tư tưởng Nho giáo về Nhân chủ, Tam tài, Ngũ hành . . . cùng các luật lớn ( Thiên Lý ) làm cho rõ ý nghĩa của câu văn. Có trường hợp chúng tôi xen dặm vào những lời phân giải để phân biệt Việt Nho với Hán Nho. Hán Nho đã bẻ quẹo đã cạo sửa Văn hoá của Tổ tiên Việt ta, làm cho chúng ta xa rời đại Đạo, tức là Đạo làm Người.

( còn tiếp)

———————————————————————————————————

Tìm Kiếm