…..

Sogyal Rinpoche
TẠNG THƯ SỐNG-CHẾT
Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải
Nguyên tác : THE TIBETAN BOOK OF LIVING AND DYING

 MỤC LỤC

…..

 

Lời Giới Thiệu Của Đức DALAI LAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             IMG.377

Lời Nói Đầu

1. TRONG TẤM GƯƠNG CỦA CÁI CHẾT

2. VÔ THƯỜNG

3. TƯ DUY VÀ THAY ĐỔI

4. BẢN CHẤT CỦA TÂM

5. ĐƯA TÂM VỀ NHÀ

6. TIẾN HÓA, NGHIỆP VÀ TÁI SINH

7. BARDO và NHỮNG THỰC TẠI KHÁC

8. ĐỜI NÀY: CÕI BARDO TỰ NHIÊN

9. CON ĐƯỜNG TÂM LINH

10. TỰ TÁNH SÂU XA CỦA TÂM

11- Lời khuyên tâm huyết về việc giúp đỡ người sắp chết

12- Lòng bi mẫn : viên ngọc như ý

13- Giúp đỡ tinh thần cho người sắp chết

14- Những hành trì cho người sắp chết

15- Tiến trình chết

16- Nền tảng

17- Tia sáng nội tại

18- Bardo tái sanh

19- Giúp đỡ sau khi chết

20- Kinh nghiệm cận tử: nấc thang lên trời

21- Tiến trình phổ quát

22- Sứ giả hòa bình

PHỤ LỤC  

 

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

Tìm Kiếm