…..

  AN VI

ING007          AN là an ổn tâm hồn
          VI là hành động chỉ đường soi Tâm
          Khi cần phục vụ tha nhân
          Không màng danh lợi không cầu được ơn
                                                     Cuộc đời muôn vạn biến thiên
                                                     An nhiên tự tại xứng danh Tiên Rồng.

                                                                                     KIM DUNG

…..

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm