Thơ  Sào Nam PHAN BỘI CHÂU-   

 

CHẾT

…..

Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành Thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa Thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.
   

 

Sào Nam Phan Bội Châu

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm