……….Thơ Sào Nam Phan Bội Châu : SỐNG

…..
………SỐNG

…………Sống tủi làm chi đứng chật trời
…………Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
…………Sống làm nô lệ cho người khiến
…………Sống chịu ngu si để chúng cười
…………Sống tưởng công danh, không tưởng nước
…………Sống lo phú quý chẳng lo đời,
…………Sống mà như thế đừng nên sống!
…………Sống tủi làm chi đứng chật trời?    

……….Sào Nam Phan Bội Châu  

 

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm