Tiết Lập Xuân

đông Lan

Tiết Lập Xuân là tiết nhịp giao cảm đầu tiên của con người với chữ thời trong năm mới… Nếu tính điểm xuân phân là gốc (kinh độ mặt trời bằng 0°) thì vị trí của điểm lập xuân là kinh độ Mặt Trời bằng 315°. 

Tìm Kiếm