TIẾT TRỰC TÂM HƯ

Kể từ ngày 6-5-1957,

kỳ-hiệu của Tổng-Thống Ngô Đình Diệm

mang 4 chữ:

TIẾT TRỰC TÂM HƯ

với hình bụi trúc:

ING.499

Bụi trúc rõ-ràng gồm có 5 cây trúc (tre).

Con dấu của các cơ-quan chính-quyền mọi cấp

dưới thởi Đệ-Nhất Cộng-Hòa

cũng mang hình 5 cây trúc như thế ở giữa.

Nhật-báo “Tự Do” xuất-bản tại Sài-Gòn,

thủ-đô nước Việt-Nam Cộng-Hòa,

đã ấn-hành số Xuân năm Canh Tý (1960)

với hình bìa 5 con chuột đục khoét một quả dưa hấu:

ING.500

Mọi người đều hiểu ngụ-ý:

Quả dưa hấu tượng-trưng cho Nước Việt-Nam Cộng-Hòa;

Năm con chuột là các nhân-vật cầm-nắm chính-quyền họ Ngô:

Tổng-Giám-Mục Ngô Đình Thục

Tổng-Thống Ngô Đình Diệm

Cố-Vấn Ngô Đình Nhu

Đệ-Nhất Phu-Nhân Trần Lệ Xuân (vợ Ngô Đình Nhu)

Cố-Vấn Ngô Đình Cẩn

Năm dương-lịch 1960 tức là năm âm-lịch Canh-Tý,

mà năm Canh-Tý cũng là năm sinh của Ngô Đình Diệm:

Theo tài-liệu của chính-quyền Đệ-Nhất Cộng-Hòa

thì Ông Diệm sinh vào ngày 3-1-1901,

mà năm dương-lịch 1901 cũng là năm âm-lịch Canh-Tý.

Vậy năm Canh-Tý 1960 là “năm tuổi” của Ông Diệm

(xem bài Năm 1960 của Lê Xuân Nhuận)

*

Hiện nay, tại Hải-Ngoại, có một số người hoài-Ngô,

chủ-trương một nhà mạng (web site);

nhưng không hiểu tại sao họ đã “tỉa” bớt 2 cây trúc,

chỉ còn lại “Ba Cây Trúc” mà thôi.

Cây nào bứng bỏ, cây nào lưu?!

LÊ XUÂN NHUẬN   

Trở Về

Tìm Kiếm